Козак Юрiй Iванович

начальник головного управління
Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області

 • здійснює керівництво головним управлінням Фонду, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, очолює колегію, організовує та забезпечує її роботу;
 • забезпечує виконання головним управлінням Фонду та управліннями Фонду вимог Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, а також постанов правління та наказів Фонду;
 • вносить пропозиції щодо пріоритетів роботи головного управління Фонду і шляхів виконання покладених на нього завдань та подає на затвердження Голові правління Фонду плани роботи головного управління Фонду (річні, піврічні), штатний розпис головного управління Фонду і кошторис видатків на його утримання;
 • забезпечує виконання бюджету головного управління Фонду;
 • затверджує положення про структурні підрозділи головного управління Фонду, посадові інструкції працівників головного управління Фонду, подає на затвердження загальними зборами (конференцією) державних службовців головного управління Фонду правила внутрішнього службового розпорядку та загальними зборами трудового колективу головного управління Фонду правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • призначає на посади та звільняє з посад начальників самостійних структурних підрозділів головного управління Фонду, інших державних службовців та працівників головного управління Фонду, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 • вносить пропозиції Голові правління Фонду щодо призначення та звільнення з посад своїх заступників, начальників та заступників начальників управлінь Фонду;
  • вносить Голові правління Фонду пропозиції про присвоєння рангів державних службовців своїм заступникам, начальникам та заступникам начальників управлінь Фонду, а також щодо їх заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 • у межах своєї компетенції розпоряджається коштами та майном Фонду;
  • представляє головне управління Фонду в державних органах, громадських організаціях, у тому числі в міжнародних, без доручення підписує документи від імені головного управління Фонду;
  • у межах своєї компетенції видає накази організаційно-розпорядчого характеру з питань діяльності головного управління Фонду, які є обов’язковими для виконання працівниками головного управління Фонду та управліннями Фонду;
  • у встановленому порядку розглядає справи про адміністративні правопорушення і накладає адміністративні стягнення згідно із законодавством, виносить рішення про застосування фінансових санкцій;
  • розподіляє обов’язки між своїми заступниками;
  • звітує перед Головою правління Фонду щодо виконання покладених на головне управління Фонду завдань та планів роботи;
  • здійснює інші повноваження відповідно до законодавства;
  • спрямовує, координує і контролює роботу відділу по роботі з персоналом, відділу організації підготовки кадрів управління персоналу та організаційно-інформаційної роботи; відділу бухгалтерського обліку, відділу формування та виконання кошторису фінансово-економічного управління; відділу фінансового аудиту, відділу контролю операційних процесів, сектору з питань запобігання та виявлення корупції управління внутрішнього аудиту та фінансового контролю; провідного інспектора з питань режимно-секретної роботи; контролює роботу юридичного управління.

 

 

Дуксова Лариса Вікторівна

перший заступник начальника головного управління

 • організовує взаємодію головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області з Дніпропетровською обласною державною адміністрацією, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Державною фінансовою інспекцією в Дніпропетровській області, банківськими установами, органами суду та правоохоронними органами, Головним територіальним управлінням юстиції у Дніпропетровській області, органами державної виконавчої служби, обласними відділеннями фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та їх наглядовими органами;
 • забезпечує контроль за виконавською дисципліною, веденням діловодства;
 • організовує матеріально-технічне забезпечення головного та територіальних управлінь, здійснює заходи з охорони праці, вирішення соціально-побутових питань державних службовців та працівників головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області, очолює конкурсну комісію на зайняття вакантних посад державної служби головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області;
 • забезпечує ведення обліку об’єктів державної власності, що перебувають в управлінні Пенсійного фонду України, здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням таких об’єктів;
 • виявляє державне майно, яке тимчасово не використовується, та вносить пропозиції щодо умов його подальшого використання;
 • спрямовує та координує організаційно-інформаційну роботу, підготовку і організацію проведення засідань колегії, нарад в головному управлінні;
 • організовує та контролює роботу щодо висвітлення діяльності органів Пенсійного фонду України Дніпропетровської області в засобах масової інформації та організовує роботу щодо взаємодії з ними;
 • координує роботу щодо проведення навчальних та інформаційно-роз’яснювальних заходів з питань пенсійної реформи, поширення в інформаційному просторі газети “Пенсійний кур’єр” та журналу “Вісник Пенсійного фонду України”;
 • спрямовує та координує виконання доручень начальника головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області щодо виконання законів України, постанов Верховної Ради України, Указів, розпоряджень та доручень Президента України, постанов, розпоряджень та доручень Кабінету Міністрів України, постанов, наказів, доручень правління Пенсійного фонду України з питань, що відносяться до її компетенції, в головному управлінні Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області та територіальних управліннях Пенсійного фонду області;
 • відповідає за організаційне та інформаційне забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини та виконання його рішень;
 • організовує роботу Експертної комісії головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області;
 • координує і контролює роботу з організації публічних закупівель;
 • забезпечує рівність прав та можливостей жінок і чоловіків у головному управлінні Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області;
 • координує роботу по запровадженню та функціонуванню системи управління якістю в органах Пенсійного фонду України Дніпропетровської області;
 • розглядає скарги страхувальників при узгодженні ними вимог про сплату недоїмки із сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, оскарження рішень про нарахування пені, накладання штрафів;
 • підписує від імені головного управління накладні на видачу матеріальних цінностей територіальним управлінням Пенсійного фонду України Дніпропетровської області;
 • підписує від імені головного управління договори, угоди, додатки до угод, рахунки, платіжні доручення, кошториси на виконання робіт, акти виконаних робіт та списання;
 • підписує від імені головного управління адміністративні позови, позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги, заяви та клопотання, що подаються до суду та органів Державної виконавчої служби;
 • працює з інформацією, що становить державну таємницю, та службовою інформацією, забезпечує захист державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності;
 • спрямовує та координує організацію роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства та запобігання проявам корупції в головному та територіальних управліннях Пенсійного фонду України Дніпропетровської області;
 • координує роботу з підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;
 • контролює стан організації роботи та взаємодії з місцевими державними адміністраціями територіальних управлінь в Центральному об'єднаному управлінні Пенсійного фонду України в м.Дніпрі, Правобережному об'єднаному управлінні Пенсійного фонду України в м. Дніпрі, Лівобережному об'єднаному управлінні Пенсійного фонду України в м. Дніпрі, Дніпровському приміському об'єднаному управлінні Пенсійного фонду України Дніпропетровської області, Кам’янському об'єднаному управлінні Пенсійного фонду України Дніпропетровської області, Нікопольському об'єднаному управлінні Пенсійного фонду України Дніпропетровської області;
 • визначає порядок взаємодії підпорядкованих структурних підрозділів головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області у вирішенні питань, що належать до їх спільної компетенції;
 • спрямовує, координує і контролює роботу:
 • управління адміністративно-господарського забезпечення;
 • відділу організаційно-інформаційної роботи управління персоналу та організаційно-інформаційної роботи;
 • спрямовує та координує роботу юридичного управління

 

Щирба Олена Миколаївна
заступник начальника головного управлiння

Пенсiйного фонду України в Днiпропетровськiй областi: 

 • організовує та координує взаємодію головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області та територіальних управлінь органів Пенсійного фонду області з головним управлінням економіки облдержадміністрації, головним фінансовим управлінням, управлінням Державної казначейської служби України та головним управлінням Державної фіскальної служби України Дніпропетровської області;
 • організовує взаємодію з громадськими організаціями, об’єднаннями профспілок та роботодавців з питань соціального діалогу;
 • контролює роботу територіальних управлінь органів Пенсійного фонду України області щодо виплати пенсій та грошової допомоги через банки, в яких за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги можуть відкрити рахунки;
  • за дорученням начальника головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області підписує платіжні доручення на виплату пенсій та допомоги;
 • організовує та координує роботу територіальних управлінь органів Пенсійного фонду області щодо надходження коштів від відшкодування витрати на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах відповідно до пункту “а” та “б” - “з” статті 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення”, різниці між сумою пенсії, призначеної відповідно до статті 24 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, і сумою пенсії, обчисленою відповідно до інших законодавчих актів, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
  • аналізує разом із відповідними органами Державної фіскальної служби
 • України  надходження  єдиного  внеску  на  загальнообов’язкове  державне
 • соціальне страхування;
 • організовує та спрямовує роботу головного управління та його територіальних органів щодо обробки, захисту інформації у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування та пенсійного забезпечення, внесення відомостей до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та їх використання, надання страхувальникам та застрахованим особам інформації, визначеної законодавством, автоматизації та комп’ютеризації функціональних процесів, впровадження відповідного програмного забезпечення;
 • контролює проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, пов’язаної із запровадженням накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
 • організовує та координує роботу щодо складання та виконання бюджету в частині доходів та видатків головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області та територіальних управлінь органів Пенсійного фонду області, координує роботу учасників бюджетного процесу;
 • забезпечує здійснення аналізу та прогнозу надходжень коштів від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, проведення щорічних актуарних розрахунків фінансового стану системи загальнообов’язкового державного соціального страхування;  
 • розглядає звернення, пропозиції та скарги страхувальників;
 • розглядає скарги організацій, що здійснюють виплату та доставку пенсій;
 • розглядає справи про адміністративні правопорушення і накладає адміністративні стягнення згідно із законодавством;
 • підписує направлення щодо проведення документальних перевірок та підтвердження обґрунтованості виданих документів на оформлення пенсій;
 • контролює стан організації роботи та взаємодії з місцевими державними адміністраціями територіальних управлінь в Криворізькому південному об'єднаному управлінні Пенсійного фонду України Дніпропетровської області, Криворізькому північному об'єднаному управлінні Пенсійного фонду України Дніпропетровської області, Криворізькому центральному об'єднаному управлінні Пенсійного фонду України Дніпропетровської області, Павлоградському об'єднаному управлінні Пенсійного фонду України Дніпропетровської області, Першотравенському об'єднаному управлінні Пенсійного фонду України Дніпропетровської області;  
 • спрямовує, координує і контролює роботу:
 • управління інформаційних систем та електронних реєстрів;
 • відділу організації, контролю та координації контрольно-перевірочної роботи, відділів контрольно-перевірочної роботи №№ 1-6 управління внутрішнього аудиту та фінансового контролю;
 • спрямовує і координує роботу:
 • відділу прогнозування та виконання бюджету, економічного аналізу та звітності, відділу забезпечення наповнення бюджету фінансово-економічного управління.

 

Корнійчук Наталія Іванівна
заступник начальника головного управлiння

Пенсiйного фонду України в Днiпропетровськiй областi

 • спрямовує, координує та контролює роботу головного управління та територіальних управлінь органів Пенсійного фонду області щодо організації призначення, перерахунків та виплати пенсій, у тому числі іноземним громадянам, які проживають в Україні, та громадянам України у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та інших виплат, які згідно з законодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України, інших джерел, визначених законодавством, надання роз’яснень з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій;
 • забезпечує контроль за організацією прийому та обслуговування громадян, розгляду їх звернень, пропозицій та скарг в головному управлінні Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області та територіальних управліннях;
 • забезпечує взаємодію головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області з уповноваженими структурними підрозділами Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства надзвичайних ситуацій України, Міністерства інфраструктури України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної прикордонної служби України, Державної податкової служби України, Державної пенітенціарної служби України, Державної інспекції техногенної безпеки України та інших органів;
 • забезпечує взаємодію головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області та територіальних управлінь органів Пенсійного фонду області з питань пенсійного забезпечення з департаментом соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Державною експертизою з умов праці та іншими державними органами;
 • проводить узагальнення практики застосування законодавства з питань пенсійного забезпечення та аналізує результати роботи територіальних управлінь органів Пенсійного фонду області;
 • координує роботу з підготовки відповідей на звернення народних депутатів;
 • забезпечує та організовує роботу комісії по розгляду звернень громадян відповідно до діючого законодавства;
 • забезпечує та організовує роботу комісії з питань підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсій на пільгових умовах або за вислугу років відповідно до діючого законодавства;
 • проводить роз’яснювальну роботу з питань пенсійного забезпечення;
 • забезпечує контроль за виконанням судових рішень з питань пенсійного забезпечення у головному управлінні Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області;
 • працює з інформацією, що становить державну таємницю, та службовою інформацією, забезпечує захист державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності;
 • контролює стан організації роботи та взаємодії з місцевими державними адміністраціями територіальних управлінь в Новомосковському об'єднаному управлінні Пенсійного фонду України Дніпропетровської області, Васильківському об'єднаному управлінні Пенсійного фонду України Дніпропетровської області, П’ятихатському об'єднаному управлінні Пенсійного фонду України Дніпропетровської області, Царичанському об'єднаному управлінні Пенсійного фонду України Дніпропетровської області;  
 • спрямовує, координує і контролює роботу:
 • управління пенсійного забезпечення;
 • управління пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян;
 • управління з координації та контролю за виплатою пенсій

 

 

 

Рябенька Людмила Вікторівна

начальник управлiння інформаційних систем та

електроних реєстрів

 

 

Основними завданнями управління є:

 1. Формування, адміністрування, супроводження та розвиток інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України, баз даних, програмних комплексів, що використовуються Пенсійним фондом України.
 2. Ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
 3. Забезпечення захисту інформації в цих системах.

Відповідно до своїх основних завдань управління:

 1. Забезпечує формування та ведення підсистем інформаційно-телекомунікаційної системи, баз даних та реєстру застрахованих осіб.
 2. Забезпечує адміністрування, організаційно-методичну підтримку, супровід та поточну експлуатацію програмного забезпечення:
 • Підсистем Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України (далі – ІКІС ПФУ);
 • автоматизованої системи обробки пенсійної документації (далі – АСОПД/КОМТЕХ-W);
 • автоматизованого робочого місця обліку сплати страхових внесків (далі-АРМ ОССВ);
 • системи електронного документообігу;
 • системи антивірусного захисту і профілактики.
 1. Забезпечує обробку запитів та надання у випадках, передбачених законами, відомостей з облікових карток застрахованих осіб.
 2. Забезпечує аналіз коректності формування позначок про сплату (ревізія щодо дублів карток в АРМ ОССВ, взаємодія та звірка даних по страхувальникам з даними підсистеми «Відомості із реєстру страхувальників»).
 3. Забезпечує використання електронного цифрового підпису у головному управлінні.
 4. Проводить інформаційно-роз’яснювальну та методологічну роботу з питань ведення обліку відомостей про застрахованих осіб, функціонування інформаційно-аналітичних систем, організації надання адміністративних послуг, захисту інформації.
 5. Забезпечує роботу локальної мережі та комп’ютерного парку головного управління, адміністрування ресурсів інформаційно-телекомунікаційних систем, мережевих сервісів, серверів, баз даних, сервісів Інтернет-вузла, веб-порталу електронних послуг, автоматизованих систем, антивірусного та мережевого захисту інформації та засобів безпеки.
 6. Забезпечує захист інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі та адміністрування комплексу засобів захисту вузла ІТС головного управління.
 7. Організовує та контролює роботу підпорядкованих управлінь щодо:
 • формування та ведення електронних реєстрів, баз даних та реєстру застрахованих осіб, інформаційно-аналітичних систем;
 • внесення змін до відомостей реєстру застрахованих осіб у випадках, передбачених законами України;
 • дотримання законодавства про інформацію, доступ до публічної інформації, захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі та захисту персональних даних при їх обробці;
 • ідентифікованого доступу користувачів до електронних реєстрів, баз даних, інформаційно-аналітичних систем;
 • обробки запитів та надання у випадках, передбачених законами, відомостей з облікових карток застрахованих осіб;
 • забезпечення функціонування Веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України;
 • функціональних процесів пов’язаних з міграцією даних з АРМ ОССВ до Веб-ОССВ та з АСОПД/КОМТЕХ-W до підсистеми «Призначення та виплати пенсій на базі електронної пенсійної справи»;
 • формування позначок про сплату;
 • аналізу дублів карток в АРМ ОССВ.
 1. Здійснює моніторинг доступу до ресурсів вузла ІТС головного управління (на підставі функціональних обов’язків користувачів) та регламентує доступ до підсистем ІТС та засобів обробки інформації.

 

 

 


Багуж Валентина Володимирiвна

начальник управлiння пенсiйного забезпечення
 

Основними завданнями управлiння є: забезпечення реалiзацiї конституцiйних прав громадян вiдповiдно до чинного законодавства. Забезпечення методичного та практичного керiвництва та координацiя дiяльностi управлiнь Пенсiйного фонду України в районах та мiстах Днiпропетровської областi щодо правильностi та своєчасностi призначення (перерахунку) пенсiй та iнших соцiальних виплат. Роз'яснення, систематизацiя i кодифiкацiя чинного законодавства з питань пенсiйного забезпечення. Узагальнення практики застосування чинного законодавства з питань призначення пенсiй i поширення досвiду та впровадження прогресивних методiв у практику роботи вiддiлiв пенсiйного забезпечення управлiнь Пенсiйного фонду України в районах та мiстах областi.

Основнi функцiї управлiння:

 • здiйснення контролю за дотриманням пiдприємствами, установами та органiзацiями (незалежно вiд форм власностi) установленого порядку оформлення документiв для призначення пенсiй, перевiрка обгрунтованiсть видачi зазначених документiв;
 • розгляд рiшень управлiнь в районах та мiстах областi щодо призначення пенсiй, якi оскарженi громадянами або пiдприємствами, установами та органiзацiями щодо їх правової вiдповiдностi i забезпечення, в разi необхiдностi, поновлення порушених пенсiйних прав;
 • вживання заходiв щодо скасування у встановленому порядку рiшень управлiнь в районах та мiстах областi з питань пенсiйного забезпечення, якi суперечать чинному законодавству;
 • спiльно з управлiнням органiзацiї впровадження персонiфiкованого облiку забезпечення вирiшення питань призначення i виплати пенсiй з урахуванням iндивiдуальних вiдомостей у системi обов'язкового державного пенсiйного страхування.
 • здiйснення систематизацiї i кодифiкацiї законодавства з питань призначення пенсiй, пiдготовка оглядових листiв щодо його застосування у практичнiй роботi.
 • органiзацiя навчання та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв вiддiлiв пенсiйного забезпечення управлiнь в районах та мiстах областi.
 • органiзацiйно-роз'яснювальна робота з питань призначення пенсiй через засоби масової iнформацiї.
 • в межах своєї компетенцiї розгляд звернень, заяв та скарг пiдприємств, установ, органiзацiй громадян.
 • взаємодiя з мiсцевими органами державної виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, органами суду i юстицiї.

 

 

 IMG_0006.jpg

 

Лень Тетяна Іванiвна

управління пенсійного забезпечення

військовослужбовців та деяких інших категорій громадян
 

 

Основними завданнями управлiння є здiйснення призначення i проведення перерахунку пенсiй, виплата пенсiй та допомоги на поховання, виплата одноразової грошової допомоги та iнших соцiальних виплат. Оформлення пенсiйних посвiдчень, формування бази одержувачiв щорiчної одноразової допомоги ветеранам вiйни до Дня Перемоги. Взаємодiя з уповноваженими структурними пiдроздiлами силових вiдомств. Проведення особистого прийому громадян, розгляд письмових звернень, заяв, листiв та запитiв.

Основнi функцiї управлiння:

 • призначення та проведення перерахункiв, виплата пенсiй, одноразової грошової допомоги, iнших соцiальних виплат особам, якi мають право на пенсiю вiдповiдно до Закону України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби та деяких iнших категорiй осiб".
 • органiзацiя роботи iз представниками уповноважених структурних пiдроздiлiв вiдповiдних силових структур, спецiалiстами пiдвiдомчих управлiнь Фонду з питань пенсiйного забезпечення вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей, одержувачами пенсiй вiйськовослужбовцiв щодо подання необхiдних документiв для призначення i перерахунку пенсiй, виплати допомоги, одержання пенсiйних посвiдчень, тощо.
 • здiйснення перевiрок дотримання уповноваженими структурними пiдроздiлами вiдповiдних мiнiстерств та вiдомств установленого порядку оформлення документiв для призначення пенсiй, перевiрка об?рунтованостi їх видачi.
 • органiзацiя роботи по формуванню, друкуванню та передачi спискiв на виплату пенсiй, спискiв згрупованих поштових переказiв та спискiв на проведення утримань з пенсiй на користь фiзичних та юридичних осiб.
 • органiзацiя роботи по контролю за стягненням переплат пенсiй, алiментiв та штрафiв вiдповiдно до розпоряджень Державної виконавчої служби.
 • органiзацiя роботи по проведенню прийому громадян з питань пенсiйного забезпечення, надання вiдповiдних роз'яснень, консультацiй.
 • координацiя роботи пiдвiдомчих управлiнь з питань особистого прийому громадян, якi отримують пенсiю вiдповiдно до Закону України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби та деяких iнших категорiй осiб".
 • забезпечення своєчасностi розгляду звернень, заяв, запитiв, листiв та скарг органiзацiй, вiдомств, установ, пiдприємств i громадян з питань дiяльностi управлiння.
 • органiзацiя роботи по виконанню постанови правлiння Пенсiйного фонду України "Про Порядок облiку, зберiгання, оформлення та видачi пенсiйних посвiдчень в Пенсiйному фондi України та його органах".

 

  Яковенко Наталiя Сергiївна
  начальник управлiння з координацiї та контролю за виплатою пенсiй 
 

 

Основними завданнями управлiння є забезпечення автоматизованого нарахування та виплати пенсiй, призначення яких здiйснюється органами Пенсiйного фонду, їх своєчасного перерахунку вiдповiдно до законодавства.

Основнi функцiї управлiння:

 • здiйснення контролю за веденням пенсiйної документацiї пiдвiдомчими управлiннями в середовищi програмно-технологiчного комплексу автоматизованої системи обробки пенсiйної документацiї комп'ютерних технологiй (АСОПД/КОМТЕХ);
 • впровадження та централiзоване супроводження облiково-iнформацiйної системи з питань пенсiйного забезпечення та обробки пенсiйної iнформацiї згiдно з оновленнями програмного забезпечення;
 • надання консультативної та органiзацiйно-методичної допомоги пiдвiдомчим управлiнням Пенсiйного фонду України щодо технологiї вiдпрацювання пенсiйної документацiї;
 • здiйснення виїздiв у пiдвiдомчi управлiння для контролю за дотриманням технологiї вiдпрацювання пенсiйних справ та конфiденцiйностi доступу до вiдповiдних задач програмного комплексу;
 • забезпечення облiку (фiксацiї) невиплати та нарахування пенсiйних виплат у встановленому порядку та у встановленi строки та формування виплатних документiв по всiх способах виплати;
 • формування заявки на потребу в коштах для виплати пенсiй в поточному мiсяцi;
 • збереження електронних баз даних та контроль за актуальнiстю правового та виплатного стану баз особових рахункiв, довiдникiв республiканського, обласного, районного рiвнiв тощо;
 • здiйснення монiторингу одержувачiв пенсiй у Днiпропетровськiй областi, складання вiдповiдної звiтностi та надання iнформацiйно-статистичних даних керiвництву головного управлiння Пенсiйного фонду України, Правлiнню Пенсiйного фонду України, керiвництву областi;
 • супроводження програмного комплексу "Автоматизована система формування i видачi пенсiйних посвiдчень" для облiку, зберiгання, оформлення та видачi пенсiйних посвiдчень нового зразку особам, яким призначається довiчна пенсiя;
 • надання баз особових рахункiв, довiдникiв обласного рiвня для центральної бази даних одержувачiв пенсiй у м. Київ, виконання iнших функцiй вiдповiдно до покладених завдань.

 

Любавіна Ольга Олексіївна
начальник фінансово-економічного управління - головний бухгалтер
 

 

Основними завданнями управлiння є:

забезпечення належного планування (прогнозування) та виконання бюджету головного управління;

забезпечення своєчасного і в повному обсязі спрямування коштів на виплату пенсій та грошової допомоги, інші заплановані витрати;

ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності, формування бюджетної, фінансової, податкової та іншої звітності;

забезпечення у регіоні надходжень від сплати страхових внесків на обов’язкове державне пенсійне страхування, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, інших коштів відповідно до законодавства, ведення обліку цих надходжень.

Основнi функцiї управлiння:

- організація бюджетного процесу у головному управлінні Фонду та його підвідомчих управліннях, забезпечення планового та прогнозного формування бюджету та кошторису головного управління Фонду. Забезпечення методичного та економного обґрунтування складання бюджету.

- розробка та доведення до підвідомчих управлінь Фонду граничних обсягів показників планів доходів і видатків підвідомчих органів Фонду на плановий період та ліміти асигнувань.

- здійснення постатейного аналізу виконання доходної та видаткової частин бюджету головного управління Фонду.

- здійснення розподілу коштів згідно з календарним графіком виплати пенсій між підвідомчими управліннями Фонду з урахуванням вимог постанови Кабінету міністрів України від 30.08.1999 № 1596 «Про затвердження Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках» та Інструкції про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв’язку, затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства праці та соціальної політики України від 28.04.2009 № 464/156, постановою правління Пенсійного фонду України від 28.04.2009 № 14-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 02.07.2009 р. за № 592/16608, та забезпечення своєчасного і у повному обсязі спрямування коштів на пенсійні та інші заплановані виплати.

- формування на підставі даних підвідомчих управлінь Фонду та управління пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян головного управління Фонду заявки про потребу в коштах на виплату пенсій та грошової допомоги.

- забезпечення повного та своєчасного фінансування виплати пенсій особам, звільненим з військової служби та деяким іншим особам через Фідію ДОУ ПАТ «Державний ощадний банк» та ПАТ «Укрпошта».

- забезпечення згідно із законодавством України та двосторонніми міжнародними договорами своєчасної виплати пенсій іноземним громадянам, які проживають на території Дніпропетровської області.

- організація первинного бухгалтерського обліку та звітності з питань виконання бюджету в головному та підвідомчих управліннях Фонду.

- прийняття й аналіз оперативної, квартальної та річної звітності з виконання бюджету від підвідомчих управлінь Фонду, узагальнення, складання зведеного бухгалтерського звіту та подання його до Правління Пенсійного фонду України.

- забезпечення ведення аналітичного обліку по виплачених пенсіях, одноразової грошової допомоги та допомоги на поховання військовослужбовців, осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ та членам їх сімей.

- проведення роботи, пов’язаної з укладанням договорів та додаткових угод з банківськими установами з питання виплати пенсій.

- здійснення поточного контролю за цільовим, економним та раціональним використанням коштів на виплату пенсій та грошової допомоги.

- участь у розробці штатного розпису головного управління Фонду та здійснення контролю за складанням штатних розписів підвідомчих управлінь.

- ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку.

- здійснення поточного контролю за дотриманням законодавства при взятті зобов’язань, здійсненні платежів відповідно до взятих зобов’язань, цільовим, економним та раціональним використанням коштів на адміністративно-господарські видатки.

- забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів щодо використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів; інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу; відшкодування винними особами збитків від крадіжок, нестач та розтрат.

- складання фінансової, бюджетної, податкової, державної статистичної та іншої звітності (декларації) та подання її у встановленому законодавством порядку.

- своєчасне та у повному обсязі перерахування податків, зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів всіх рівнів.

- підготовка проектів договорів з господарської діяльності, в тому числі щодо здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.

- нарахування заробітної плати згідно штатного розпису в головному управлінні, наказів, постанов Пенсійного фонду України та Кабінету Міністрів України та інших законодавчих актів України.

- ведення обліку матеріальних цінностей, отримання матеріальних цінностей від Пенсійного фонду України та організацій, організація передачі матеріальних цінностей підвідомчим управлінням.

- здійснення методичного керівництва за нарахуванням та виплатою заробітної плати за веденням обліку матеріальних цінностей в підвідомчих управліннях.

- підготовка проектів наказів щодо премії, призначення персональних надбавок, надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань працівників головного управління та керівників підвідомчих управлінь, про затвердження бюджету, проекту бюджету головного управління та тимчасового розпису доходів і видатків що належать до компетенції управління.

- прийом, аналіз та узагальнення оперативної, фінансової та бюджетної звітності підвідомчих управлінь Фонду.

- забезпечення у регіоні надходжень від сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, інших коштів відповідно до законодавства, ведення обліку цих надходжень.

- аналіз та прогноз надходження до Фонду коштів від відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, різниці між сумою пенсії, призначеної відповідно до статті 37 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», і сумою пенсії, обчисленою відповідно до ст.27-28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

- аналіз разом із відповідними органами Державної фіскальної служби України надходження сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний соціальний внесок), розподілених на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

- забезпечення моніторингу відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнобов’язкового державного соціального страхування для виявлення ознак використання праці неоформлених працівників, порушень законодавства про працю та здійснення обміну інформацією про ці відомості.

- аналіз процесів та показників в сфері оплати праці, ринку зайнятості, також їх вплив на надходження коштів, призначених для пенсійного страхування.

- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань наповнення бюджету Фонду.

- забезпечення аналізу відомостей з реєстру застрахованих осіб для опрацювання питань легалізації ринку праці та захисту прав застрахованих осіб, надає пропозиції щодо проведення автоматизованої обробки цих відомостей, аналіз процесів та показників в сфері оплати праці, ринку зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування.

- вжиття заходів щодо залучення до сплати обов’язкових платежів громадян, які не підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню.  

- організація та контроль роботи підвідомчих управлінь Фонду щодо:

 1. Забезпечення збору та ведення обліку надходжень від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, фінансових санкцій, інших коштів, що надходять до бюджету Фонду відповідно до законодавства.
 2. Взаємодії та обміну інформацією з органами Державної фіскальної служби та іншими органами з питань погашення заборгованості з платежів до Фонду, легалізації зайнятості та заробітної плати та інших питань, що відносяться до компетенції управління.
 3. 3. Надання платникам та застрахованим особам інформації щодо здійснення доплати до мінімального страхового внеску відповідно до частини третьої статті 24 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”.
 4. 4. Виплати компенсації відповідно до Порядку компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов`язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 року №153.
 5. Стягнення у передбаченому законодавством порядку своєчасно не нарахованих та/або несплачених обов’язкових платежів, погашення заборгованості з боржників, які перебувають у різних процедурах банкрутства.

- забезпечення в межах своєї компетенції дотримання законодавства про інформацію та доступ до публічної інформації та персональних даних.

- узагальнення, аналіз та підготовка керівництву головного управління інформаційних та аналітичних матеріалів з питань, віднесених до компетенції управління, внесення пропозицій щодо удосконалення роботи.

 

 

 

 

Бутенко Наталія Георгіївна
начальник юридичного управлiння
 

Основними завданнями управлiння є: органiзацiя правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобiгання невиконанню вимог законодавства, iнших нормативних актiв структурними пiдроздiлами головного управлiння, його керiвництвом та працiвниками пiд час виконання покладених на них завдань i функцiональних обов'язкiв, а також захист iнтересiв Пенсiйного фонду в судах.

Основнi функцiї управлiння:

  • забезпечення правильного застосування законодавства у головному управлiннi та пiдвiдомчих територiальних органах Пенсiйного фонду;

 

  • перевiрка на вiдповiднiсть законодавству проектiв наказiв, господарських договорiв (угод), iнших актiв та розпорядчих документiв, що подаються на затвердження керiвництву головного управлiння;

 

  • ведення роботи з облiку та пiдтримання в контрольному станi актiв законодавства;

 

  • представлення (захист) iнтересiв Пенсiйного фонду та його органiв в судах та iнших органах пiд час розгляду правових питань i спорiв, що стосуються (зачiпають) iнтересiв Пенсiйного фонду;

 

  • забезпечення взаємодiї з правоохоронними органами, органами державної виконавчої служби та iншими органами;

 

  • забезпечення додержання вимог законодавства про адмiнiстративнi правопорушення органами Пенсiйного фонду;

 

  • узагальнення разом з вiдповiдними структурними пiдроздiлами та аналiз практики застосування законодавства органами Пенсiйного фонду;

 

  • здiйснення методичного керiвництва правовою роботою в пiдвiдомчих територiальних органах, перевiрок її проведення;

 

 • проведення семiнарiв, iнших навчальних заходiв з правових питань з працiвниками головного управлiння та територiальних органiв Пенсiйного фонду, сприяння пiдвищенню правових знань їх керiвникiв та працiвникiв.

 

 

Стеблянко Вячеслав Євгенович

начальник управлiння внутрiшнього аудиту та фінансового контролю

 

 

Основними завданнями управління є:

 • Здійснення аудиторських досліджень, інших контрольних заходів в органах Пенсійного фонду України (перевірки, оцінки, вивчення) з метою оцінки щодо діяльності структурних підрозділів головного управління та територіальних управлінь, стану використання коштів Пенсійного фонду України, правильності ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
 • Оцінка функціонування системи внутрішнього контролю в головному та територіальних управліннях, запобігання фактам незаконного, неефективного та нецільового використання пенсійних коштів, виникненню помилок чи недоліків у діяльності органів Пенсійного фонду України.
 • Організація контролю за дотриманням суб’єктами системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі щодо захисту прав застрахованих осіб, контролю за цільовим використанням коштів Фонду, інших коштів, призначених для виплати пенсій та щомісячного грошового утримання суддям у відставці;
 • Вжиття заходів щодо запобігання корупції і контролю за їх реалізацією в головному та територіальних управліннях.

 

Кузенко Світлана Валентинівна
начальник управління персоналу та організаційно-інформаційної роботи
 

 

Основні завдання управління: реалізація державної політики з питань управління персоналом у головному управлінні; забезпечення здійснення керівником державної служби своїх повноважень з питань управління персоналом; забезпечення організаційного розвитку головного управління; добір персоналу головного управління; прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності; здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту; організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у підпорядкованих територіальних управліннях; документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

Основні функції управління:

 • вивчає потребу в персоналі на вакантні посади. Здійснює заходи щодо організації конкурсного відбору. Забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу головного управління;
 • здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників головного управління;
 • обчислює стаж роботи та державної служби. Здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;
 • контролює розроблення посадових інструкцій працівників головного управління, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;
 • забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, готує довідку про її результати;
 • оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;
 • формує графік відпусток персоналу головного управління, готує проекти наказів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік;
 • узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції начальнику головного управління;
 • розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;
 • здійснює висвітлення реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення громадян, підтримку позитивного іміджу Фонду, взаємодію головного управління Фонду області із засобами масової інформації та громадськістю;
 • організовує підготовку колегій, нарад та інших заходів головного управління за дорученням керівництва, оформляє відповідні протоколи;
 • розробляє річний план роботи та заходи головного управління;
 • готує узагальнені аналітичні матеріали за підсумками роботи органів Фонду області;
 • забезпечує постійний моніторинг публікацій в засобах масової інформації щодо діяльності Фонду та його органів, невідкладно інформує керівництво головного управління щодо резонансних подій, публікацій, виступів.

 

 

Коротка Вікторія Анатоліївна 
начальник управління адміністративно-господарського забезпечення
 

 

Основними завданнями управлiння справами є встановлення єдиного порядку документування i роботи з документами в головному управлiннi на основi використання сучасної комп'ютерної технiки та автоматизованих технологiй. Постiйне удосконалення форм i методiв роботи з документами; скорочення документообiгу; розроблення i впровадження методичних рекомендацiй з удосконалення роботи з документами. Матерiально - технiчне забезпечення функцiонування структурних пiдроздiлiв головного управлiння та координацiя цiєї роботи в управлiннях Пенсiйного фонду України у районах, мiстах i районах у мiстах.

Основнi функцiї управлiння справами
 

 • здiйснює дiловодство та контроль за станом виконавської дисциплiни в апаратi головного управлiння та управлiннях Пенсiйного фонду України у районах, мiстах i районах у мiстах вiдповiдно до Iнструкцiї з дiловодства та чинних правил;
 • приймає, реєструє i передає за призначенням вхiдну кореспонденцiю, реєструє i вiдправляє вихiдну кореспонденцiю; здiйснює контроль за строками виконання актiв вищестоящих органiв, наказiв, рiшень та iнших службових документiв, що пiдлягають контролю, систематично iнформує керiвництво головного управлiння про хiд їх виконання;
 • разом з iншими управлiннями забезпечує органiзацiйно-технiчну пiдготовку та обслуговування нарад, семiнарiв, iнших заходiв, що проводяться головним управлiнням;
 • забезпечує ведення облiку, зберiгання, розмноження та використання документiв з грифом "Для службового користування", а також контроль за дотриманням вимог Iнструкцiї з цього питання;
 • здiйснює органiзацiю виконання норм Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї";
 • здiйснює облiк запитiв на iнформацiю, їх своєчасне виконання, систематизацiю та аналiзування вiдповiдей;
 • складає зведену номенклатуру справ i подає її керiвництву головного управлiння на затвердження, забезпечує контроль за правильнiстю формування, зберiгання справ, що пiдлягають передачi в поточний архiв головного управлiння;
 • бере участь у проведеннi експертизи наукової i практичної цiнностi документiв при вiдборi їх на зберiгання, готує справи до передачi у Державний архiв;
 • за дорученням керiвництва головного управлiння перевiряє в управлiннях Пенсiйного фонду України у районах, мiстах i районах у мiстах стан органiзацiї роботи зi службовими документами та контролю за їх виконанням;
 • забезпечує ведення роботи з питань охорони працi, протипожежної безпеки та електробезпеки в головному управлiннi та управлiннях Пенсiйного фонду України у районах, мiстах i районах у мiстах;
 • забезпечує своєчасне i рацiональне використання асигнувань, що видiляються на адмiнiстративно-господарськi потреби;
 • здiйснює контроль за проведенням будiвельно-монтажних робiт у головному управлiннi та управлiннях Пенсiйного фонду України в районах, мiстах i районах у мiстах;
 • контролює утримання службового автотранспорту в належному станi та забезпечує своєчасне проведення ремонтних робiт вузлiв та систем автомобiлiв.