За сiм мiсяцiв 2012 року до бюджету Пенсiйного фонду України у Днiпропетровськiй областi надiйшло 10,5 млрд грн, що на 11,4% бiльше нiж у вiдповiдному перiодi 2011 року

 Детальнiше

В головному управлiннi Пенсiйного фонду областi 18 липня 2012 року вiдбулася нарада пiд головуванням в.о.начальника головного управлiння Пенсiйного фонду України в Днiпропетровськiй областi Валентини Василiвни Варакути щодо ходу реформування пенсiйної сфери та запровадження соцiальних iнiцiатив Президента України В.Ф.Януковича в регiонi. 

   Вiдбувся змiстовний дiалог з радником Вiце-прем’єр-мiнiстра України – Мiнiстра соцiальної полiтики України з питань реформування соцiальної сфери Фабрикант Свiтлани Самуїлiвни, в ходi якого поставлена низка проблемних питань щодо укрiплення матерiально-технiчної бази органiв Пенсiйного фонду України в Днiпропетровськiй областi, перспективи реформування Пенсiйного фонду з 2013 року та iн. Свiтлана Самуїлiвна запевнила присутнiх, що вiдповiдi на поставленi питання будуть наданi протягом двох тижнiв. 

   Наприкiнцi заходу нагороджено одного з кращих платникiв до бюджету Фонду – начальника Приднiпровської залiзницi Момота Олександра Iвановича вiдомчою заохочувальною вiдзнакою Пенсiйного фонду України нагрудним знаком «За заслуги» III ступеня. 

   На нарадi були присутнi представники засобiв масової iнформацiї. 

Перерахунки пенсiй вiдповiдно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рiк"

Згiдно iз прийнятим Законом України "Про Державний бюджет України на 2011 рiк" прожитковий мiнiмум для осiб, якi втратили працездатнiсть з 01.10.2011 року складає 784,00 грн. 

   Перерахунки провадяться, виходячи з нового розмiру прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть з 01.10.2011 р., зокрема: 
   - пенсiонерам, в яких основний розмiр пенсiї (без урахування надбавок та доплат) було встановлено на рiвнi розмiру прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть. 
   - Шахтарям, якi вiдпрацювали на пiдземних роботах бiльше 15 рокiв, мiнiмальний розмiр пенсiї встановлюється на рiвнi з 01.10.2011 року - 2352 грн. на мiсяць (три розмiри прожиткового мiнiмуму). 
   - Пенсiонерам, в яких основний розмiр пенсiї (без урахування надбавок та доплат) встановлено на рiвнi, що перевищує мiнiмальний, доплату за понаднормовий стаж буде обчислено, виходячи з нового розмiру прожиткового мiнiмуму 784,00 грн. 

   Виходячи iз розмiру прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть з 01.10.2011 року - 784 грн. провадиться перерахунок мiнiмальних розмiрiв пенсiй, доплат, пiдвищень, додаткової пенсiї, компенсацiйних виплат призначених вiдповiдно до чинного законодавства, а саме:

  • пенсiй за особливi заслуги вiдповiдно до Закону України "Про пенсiї за особливi заслуги",

 

  • державної соцiальної допомоги до прожиткового мiнiмуму особам, яким виповнилося 100 рокiв,

 

  • мiнiмального розмiру пенсiї по втратi годувальника,

 

  • мiнiмального розмiру пенсiї по втратi годувальника членам сiмей вiйськовослужбовцiв,

 

  • пiдвищень, передбачених Законом України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiй їх соцiального захисту",

 

  • пiдвищень учасникам вiйни,

 

  • пiдвищень учасникам вiйни, нагородженим медаллю,

 

  • мiнiмальних розмiрiв пенсiй вiйськовослужбовцям строкової служби та членам їх сiмей, призначених вiдповiдно до Закону України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби та деяких iнших осiб ",

 

  • надбавки на утриманцiв вiдповiдно до Закону України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби та деяких iнших осiб",

 

  • довiчної державної стипендiї вiдповiдно до указу Президента № 358/2006,

 

  • пiдвищень, передбачених Законом України "Про жертви нацистських переслiдувань",

 

  • додаткової пенсiї за шкоду заподiяну здоров'ю та компенсацiйної виплати за втрату годувальника вiдповiдно до Закону України "Про статус та соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи",

 

  • державної соцiальної допомоги на догляд iнвалiдам вiйни з числа вiйськовослужбовцiв 1,2,3 груп,

 

  • державної соцiальної допомоги на догляд iншим iнвалiдам вiйни,

 

  • мiнiмальний розмiр пенсiї вiдповiдно до Закону України "Про пiдвищення престижностi шахтарської працi",

 

  • щомiсячна доплата до пенсiй по втратi годувальника членам сiм'ї шахтарiв, смерть яких настала внаслiдок нещасного випадку на виробництвi або профзахворювання.

 

Перерахунок надбавки, передбаченої Законом України "Про донорство кровi та її компонентiв" провадиться виходячи iз розмiру прожиткового мiнiмуму на одну особу в розрахунку на мiсяць з 01.10.2011 року - 934,00 грн.

 

Звертаємо увагу!

   У зв'язку з веденням в дiю з 01.10.2011 року Закону України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсiйної системи" внесено змiни в Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування". 

   Вiдповiдно до змiн до статтi 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" працюючим пенсiонерам розмiр пенсiї, обчислений вiдповiдно до статтi 28 цього Закону, не перераховується у разi збiльшення розмiру прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть. 

   При цьому, якщо розмiр пенсiйної виплати для працюючих пенсiонерiв з урахуванням перерахованих надбавок, пiдвищень, додаткових пенсiй, компенсацiйних виплат, iндексацiї та iндексацiї за вересень 2011 року, цiльової грошової допомоги, iнших доплат, в тому числi доплати до попереднього розмiру та без урахування пенсiї за особливi заслуги, менше прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, визначається розмiр щомiсячної адресної допомоги в сумi, що не вистачає до прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть. 

   Виплата перерахованих пенсiй буде проведена в жовтнi 2011 року 

Збiльшення розмiрiв пенсiй з 1 травня 2012

вiдповiдно до соцiальних iнiцiатив

Президента України В.Ф.Януковича

 

 

"Днепр-Пост"                                                                             08 травня 2012 року

 

 

Органами Пенсiйного фонду України у Днiпропетровськiй областi розпочато практичне впровадження соцiальних iнiцiативПрезидента України В.Ф.Януковича в частинi пiдвищення розмiрiв пенсiй.

 

Важливою складовою соцiальних iнiцiатив Президента України Януковича В.Ф. є пiдвищення рiвня пенсiйного забезпечення громадян.

Кабiнет Мiнiстрiв України прийняв постанову вiд 23.04.2012 № 327 "Про пiдвищення рiвня соцiального захисту населення", якапередбачає послiдовне впровадження державної соцiальної полiтики щодо пiдвищення стандартiв життя.

Вiдповiдно до п.1 зазначеної постанови перераховано пенсiї у зв'язку з осучасненням заробiтної плати 591,04 тис. осiбсереднiйрозмiр пiдвищення склав 215,74 грн.,  них:

- призначенi вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" - 587,6 тис. осiбсереднiй розмiрпiдвищення - 210,20 грн.;

- за Законом України "Про пенсiйне забезпечення осiбзвiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб" - 1013 особам, середнiй розмiрпiдвищення - 426,54 грн.;

- за Законом України "Про наукову та науково-технiчну дiяльнiсть" - 2431 особiсереднiй розмiр пiдвищення - 1464,94 грн.

Вiдповiдно до п. 3 постанови вiдбулося збiльшення розмiрiв пiдвищеньпередбачених Законом України "Про статус ветеранiв вiйни,гарантiї їх соцiального захисту" у 109,2 тис. осiбз них :

- учасникам вiйни - 97,1 тис. осiброзмiр пiдвищення збiльшився на 5% прожиткового мiнiмумувстановленого законом, для осiбякiвтратили працездатнiстьабо на 41,9 грн.;

- членам сiмей померлих вiйськовослужбовцiв - 12,1 тис. осiброзмiр пiдвищення збiльшився на 17% прожиткового мiнiмуму,встановленого законом, для осiбякi втратили працездатнiстьабо на 142,46 грн.

Крiм того, згiдно з п. 2 вказаної постанови, в усiх випадках пiсля перерахунку при наявностi у пенсiонерiв страхового стажу 20 рокiв ужiнок та 25 рокiв у чоловiкiв розмiр пiдвищення пенсiй, призначених до 1 травня 2012 року, не може бути нижчим нiж 100 грн. i не меншим нiж 50 грн. для осiб, у яких страхового стажу менше 20 рокiв у жiнок та 25 рокiв у чоловiкiв. Для осiбякi одержують соцiальнi пенсiї,розмiр виплати пiдвищився на 30 грн.

 

Таким чином, у вiдповiдностi  заходами щодо пiдвищення розмiрiв пенсiйпередбачених постановою №327, з 01.05.2012 рокуперераховано 957,85 тис. пенсiйних справ, середнiй розмiр пiдвищення - 152,75 грнДодатковi кошти на виплату пенсiй у травнi 2012 рокускладуть 
146,31 млн. грн.

Станом на 01.05.2012 загальна кiлькiсть пенсiонерiв по Днiпропетровськiй областi складає 1 млн. 26 тис. осiбСереднiй розмiр пенсiй з01.04.2012 року складав 1 364,70 грн., з травня середнiй розмiр збiльшився на 5,7 % , або на 77,19 грнi склав 1507.59 грн.

 

Перерахунки пенсiй вiдповiдно до постанови уряду України №327 здiйснено органами Пенсiйного фонду в автоматизованому режимi.Пенсiї у пiдвищених розмiрах виплачуються за основною вiдомiстюпочинаючи з 4 по 25 травня 2012 року.

 

Усi масштабнi завданняпоставленi Президентом України, Урядом перед органами Фонду щодо пенсiйного забезпеченняпередбаченiновою соцiальною полiтикоюПенсiйний фонд реалiзує у чiтко визначенi строки.

 

Контакти: Козiєнко Нiна Юрiївназаступник начальника управлiння з органiзацiйно-iнформацiйної роботи та по роботi  зверненнями громадян - начальник вiддiлу з органiзацiйно-iнформацiйної роботи головного управлiння Пенсiйного фонду України в Днiпропетровськiй областi
телефон-факс  31 75 72