Військовослужбовцям

Пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб та членів їх сімей

Законом України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” визначені умови, норми і порядок пенсійного забезпечення громадян України із числа осіб, які перебували на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, Національній поліції, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України, та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом.

Вказаним Законом визначені такі види пенсійного забезпечення:

- пенсія за вислугу років;

- пенсія по інвалідності;

- пенсія в разі втрати годувальника.

 

Призначення і виплата пенсій здійснюються органами Пенсійного фонду України.

ПЕНСІЯ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ (ДОВІЧНА) НЕЗАЛЕЖНО ВІД ВІКУ призначається особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, поліцейські, особи начальницького складу податкової міліції, особи начальницького і рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби України, особи начальницького і рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту;  особам із числа військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, органів державної безпеки і внутрішніх справ колишнього Союзу РСР, Національної гвардії України, Прикордонних військ України, військ цивільної оборони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України за наявності встановленої законом тривалості вислуги від 20 до 25 років залежно від року звільнення зі служби:

Дата звільнення зі служби

Вислуга років на день звільнення

по 30.09.2011

20 років і більше

з 01.10.2011 по 30.09.2012

20 календарних   років та 6 місяців і більше

з 01.10.2012 по 30.09.2013  

21 календарний рік і більше

з 01.10.2013 по 30.09.2014

21 календарний рік та 6 місяців і більше

з 01.10.2014 по 30.09.2015

22 календарних роки і більше

з 01.10.2015 по 30.09.2016

22 календарних   роки та 6   місяців і більше

з 01.10.2016 по 30.09.2017

23 календарних роки і більше

з 01.10.2017 по 30.09.2018

23 календарних   роки та 6 місяців і більше

з 01.10.2018 по 30.09.2019

24 календарних роки і більше

з 01.10.2019 по 30.09.2020

24 календарних   роки та 6   місяців і більше

з 01.10.2020

25 календарних років і більше

Військовослужбовцям, які займали посади льотного складу та плаваючого складу підводних човнів Збройних Сил не менше 20 років, пенсії за вислугу років призначаються незалежно від віку за наявності у них на день звільнення зі служби не менше 20 років вислуги.

Військовослужбовцям офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби і військової служби за контрактом, які звільняються з військової служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України, пенсії за вислугу років призначаються при досягненні ними 45 років та за наявності у них 20 і більше календарних років вислуги.

Пенсія за вислугу років з урахування страхового стажу призначається особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах "б"-"д" статті 1-2 цього Закону, в разі досягнення ними на день звільнення зі служби 45-річного віку, крім осіб, зазначених у частині третій статті 5 цього Закону, за наявності у них страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ, Національній поліції, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України.

Особам, які є особами з інвалідністю внаслідок війни, пенсія на визначених у цьому пункті умовах призначається незалежно від віку.

Розмір пенсій за вислугу років  (стаття 13 Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"

Категорії військовослужбовців, в залежності від розміру вислуги років та умов виходу на пенсію

Розмір пенсії у відсотках до суми грошового забезпечення за кожний повний рік вислуги 

за вислугу 20 років і більше

 50%

понад 20 років — 3% відповідних сум грошового забезпечення за кожній рік, але не більш 70% відповідних сум грошового забезпечення.

звільненим у відставку за віком або станом здоров'я, особам, звільненим зі служби в поліції на підставі пунктів 2, 3 частини першої статті 77 Закону України "Про Національну поліцію"

 55%

які мають страховий стаж 25 років і більше, з яких не менше 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба, служба в органах внутрішніх справ, поліції, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України:

50%

понад 25 років — 1% відповідних сум грошового забезпечення за кожній рік, але не більш 70% відповідних сум грошового забезпечення.

які звільняються з військової служби на умовах Закону «Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їх сімей» за вислугу 20 років

50%

понад 20 років — 3% за кожній рік,але не більше 65% відповідних сум грошового забезпечення.

Максимальний розмір пенсії військовослужбовців, осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ  не повинен перевищувати 70% відповідних сум грошового забезпечення.

Максимальний розмір пенсії військовослужбовців, осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС не повинен  перевищувати:

 • для І категорії — 100% відповідних сум грошового забезпечення;
 • для ІІ категорії — 95%відповідних сум грошового забезпечення.

МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПЕНСІЇ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ для військовослужбовців встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного Законом України про Державний бюджет на відповідний рік. У 2017 -2018 році прожитковий мінімум для непрацездатних осіб дорівнює з 1 жовтня 2017 – 1452,00 грн, з 1 грудня 2018 - 1497,00 грн.

Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.

 

Порядок призначення пенсій за вислугу років

 Особам, звільненим з військової служби, із заявою про призначення пенсії за вислугу років необхідно звертатись до уповноваженого структурного підрозділу (УСП) свого відомства (Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Національній поліції,  Міністерства надзвичайних ситуацій України, Міністерства інфраструктури України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної податкової служби України, Державної пенітенціарної служби України, Державної інспекції техногенної безпеки України), що відповідає за підготовку та подання документів для призначення пенсії.

До заяви подаються такі документи:

 • заява про призначення пенсії;
 • подання про призначення пенсії;
 • паспорт та його копія;
 • грошовий атестат або довідка про розмір грошового забезпечення і довідка про додаткові види грошового забезпечення, які заявник отримував протягом останніх 24 місяців підряд перед місяцем звільнення зі  служби;
 • документи про необхідний страховий стаж (при призначенні пенсії згідно з п. «б» ст. 12 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;
 • копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
 • довідка АТ «Ощадбанк» або інший документ, що підтверджує відкриття рахунку, назву та номер відділення АТ «Ощадбанк».

Умови виплати пенсії при поновленні на службі.

Військовослужбовцям та іншим особам, які мають право на таке пенсійне забезпечення,  пенсії  призначаються  і виплачуються після звільнення їх зі служби.

Пенсіонерам   з   числа   військовослужбовців  та  осіб,  які отримують пенсію за вислугу років, у разі повторного прийняття їх на військову   службу   до  Збройних  Сил  України,  інших  утворених відповідно  до  законів  України  військових  формувань, Державної служби  спеціального зв’язку  та  захисту  інформації  України та Державної   спеціальної   служби  транспорту,  службу  до  органів внутрішніх  справ,  службу до Національної поліції, органів  та  підрозділів  цивільного  захисту, податкової  міліції  та  Державної  кримінально-виконавчої  служби України   виплата  пенсій  на  час  їх  служби  припиняється. 

При наступному  звільненні  із  служби  цих  осіб  виплата  їм  пенсій здійснюється   з  урахуванням  загальної  вислуги  років  на  день останнього звільнення.

Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим Законом, у разі призову їх на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийняття на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів та підрозділів цивільного захисту під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення виплата пенсій не припиняється. Після звільнення із служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років від часу призову їх на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або повторного прийняття їх на службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, до дня фактичного звільнення.

 Якщо новий розмір пенсії цих осіб буде нижчим за розмір, який вони отримували до призову або повторного прийняття їх на службу, виплата їм пенсій здійснюється у розмірі, який вони отримували до призову або прийняття на службу в особливий період. Такий порядок збереження, нарахування  та  виплати пенсій поширюється на пенсіонерів з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим Законом, прийнятих на службу на посади поліцейських до підрозділів поліції особливого призначення.

Пенсії по інвалідності

Пенсії по інвалідності особам, які мають право на пенсію за цим Законом призначаються в разі, якщо інвалідність настала (стаття 18 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ):

 • в період проходження служби;
 • або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;
 • або якщо інвалідність настала пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва), яке виникло в період проходження військової служби чи під час перебування в полоні або заручником.

Групи та причини інвалідності, а також час її настання встановлює медико-соціальними експертними комісіями, які діють на підставі положення про них, що затверджується Кабінетом Міністрів України

Залежно від групи та причини інвалідності пенсії нараховуються в таких розмірах:

Категорії осіб з інвалідністю

У відсотках до відповідних сум грошового забезпечення (заробітку) 

Особи з інвалідністю внаслідок війни, особи з інвалідністю при виконанні військових (службових) обов'язків

·                     I група - 100 %;

·                     II група - 80 %;

·                     III група - 60 %

інші особи з інвалідністю (інвалідність яких настала в період проходження військової служби або в результаті нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням військових (службових) обов’язків.

·                     I група - 70 %;

·                     II група - 60 %;

·                     III група - 40 %

Мінімальні розміри пенсій військовослужбовців залежать від категорії військовослужбовця і встановлюються у відсотках до мінімальних розмірів пенсій, передбачених для осіб з інвалідністю з числа солдатів і матросів строкової служби.

Мінімальні розміри пенсій по інвалідності

Категорії осіб з інвалідністю

Розміри мінімальних пенсій

Осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа солдатів і матросів строкової служби

·                     I група - 120 %

·                     II група - 110 %

·                     III група - 105 %

Інші особи з інвалідністю з числа солдатів і матросів строкової служби

·                     I група - 110 %

·                     II група - 105 %

·                     III група - 100 % прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб

Для осіб офіцерського складу та осіб начальницького складу (крім молодшого) органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України і державної пожежної охорони - 130 відсотків відповідних мінімальних розмірів пенсій, передбачених для осіб з інвалідністю з числа солдатів і матросів строкової служби:

 • осіб з інвалідністю внаслідок війни 1 групи – ПМ*130%*120% (ПМ – прожитковий мінімум для непрацездатних осіб);
 • осіб з інвалідністю внаслідок війни 2 групи – ПМ*130%*110% ;
 • осіб з інвалідністю внаслідок війни 3 групи – ПМ*130%*105% ;
 • інші особи з інвалідністю 1 групи – ПМ*130%*110% ;
 • інші особи з інвалідністю 2 групи – ПМ*130%*105% ;
 • інші особи з інвалідністю 3 групи – ПМ*130%*100% ;

З числа прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб молодшого начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України і державної пожежної охорони - 120 відсотків відповідних мінімальних розмірів пенсій, передбачених для осіб з інвалідністю з числа солдатів і матросів строкової служби:

 • осіб з інвалідністю внаслідок війни 1 групи – ПМ*120%*120%;
 • осіб з інвалідністю внаслідок війни 2 групи – ПМ*120%*110%;
 • осіб з інвалідністю внаслідок війни 3 групи – ПМ*120%*105% ;
 • інші особи з інвалідністю 1 групи – ПМ*120%*110%;
 • інші особи з інвалідністю 2 групи – ПМ*120%*105% ;
 • інші особи з інвалідністю 3 групи – ПМ*120%*100% ;

* ПМ – прожитковий мінімум для непрацездатних осіб.

МІНІМАЛЬНІ ПЕНСІЙНІ ВИПЛАТИ ВЕТЕРАНАМ ВІЙНИ (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною):

Особам з інвалідністю внаслідок війни:

 • І групи – 285 %,
 • ІІ групи – 255 %,
 • ІІІ групи – 225 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Учасникам бойових дій – 165 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

 • Особам з інвалідністю внаслідок війни ІІ і ІІІ груп та учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни1941–1945 рр., які досягли 85 років – 285 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У разі наявності у особи з інвалідністю з числа осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом вислуги, необхідної для призначення пенсії за вислугу років, пенсія по інвалідності може призначатися їм у розмірі пенсії за вислугу років відповідно до вислуги.

Пенсія по інвалідності військовослужбовцям призначається на визначений довідкою МСЕК період (стаття 26 Закону).

ПЕНСІЯ В РАЗІ ВТРАТИ ГОДУВАЛЬНИНИКА

Пенсії в разі втрати годувальника призначаються сім'ям військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, якщо годувальник помер (статті 29 Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (далі - Закон)):

 • в період проходження служби;
 • або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;
 • або якщо годувальник помер пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період проходження служби.

Пенсії в разі втрати годувальника призначаються сім'ям пенсіонерів з числа цих військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим  Законом якщо годувальник помер:

 • у період одержання пенсії;
 • або не пізніше 5 років після припинення її виплати.

Сім'ї військовослужбовців, які пропали безвісти в період бойових дій, прирівнюються до сімей загиблих на фронті.

Право на пенсію в разі втрати годувальника мають непрацездатні члени сімей загиблих, померлих або таких, що пропали безвісти військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Законом, які перебували на їх утриманні (стаття 30 Закон).

Непрацездатні члени сім'ї померлого військовослужбовця 

діти, брати, сестри та онуки,

які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років. Братам, сестрам та онукам право на пенсію надається , якщо у них немає працездатних батьків.

батьки та дружина (чоловік)

якщо вони досягли пенсійного   віку, встановленого статтею 26 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" або є особою з інвалідністю;

дід та бабуся  

при відсутності осіб, які за законом зобов'язані їх утримувати

дружина (чоловік) або один з батьків чи дід, бабуся, брат або сестра, незалежно від віку і працездатності

якщо вона (він) зайнята доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками померлого  годувальника, які не досягли 8-річного віку, і не працює.

Дружина (чоловік) годувальника, померлого внаслідок причин, зазначених у пункті "а" статті 20 цього Закону, має право на пенсію в разі втрати годувальника відповідно до пункту "д" частини четвертої цієї статті незалежно від того, працює (проходить військову службу) вона (він) чи ні.

Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі (крім курсантів і слухачів військово-навчальних закладів та навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України і державної пожежної охорони), стажисти, які навчаються за денною формою навчання

мають право на пенсію в разі втрати годувальника до закінчення навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23-річного віку.

Члени сім'ї померлого вважаються утриманцями, якщо вони були на його повному утриманні або одержували від нього допомогу, яка була для них постійним і основним джерелом засобів до існування.

Особливості:

 • батьки та дружина (чоловік), якщо вони не взяли повторний шлюб військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які загинули, померли чи пропали безвісти в період проходження служби або померли після звільнення зі служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при виконанні обов’язків військової служби (службових обов’язків), захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи виконанням інтернаціонального обов’язку, безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення, мають право на пенсію не раніш як за 5 років до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" , або якщо вони є особами з інвалідністю.
 • усиновителі мають право на пенсію нарівні з батьками, а усиновлені - нарівні з рідними дітьми (неповнолітні, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника, зберігають це право і при їх усиновленні);
 • вітчим і мачуха мають право на пенсію нарівні з батьком і матір'ю за умови, якщо виховували або утримували померлого пасинка чи падчерку не менш як 5 років.
 • пасинок і падчерка, якщо вони не одержували аліментів від батьків, мають право на пенсію нарівні з рідними дітьми.

Незалежно від перебування на утриманні годувальника пенсія призначається:

 • непрацездатним дітям;
 • непрацездатним батькам і дружині (чоловікові), якщо вони після смерті годувальника втратили джерело засобів до існування;
 • непрацездатним батькам і дружині (чоловікові) військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти в період проходження служби або пізніше внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, що мали місце під час служби.

Розмір пенсій в разі втрати годувальника визначається у відсотках до заробітку померлого годувальника (стаття 36 Закону).

Категорії одержувачів пенсій

Розмір пенсій

членам сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи або виконанні інших обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, у партизанських загонах і з'єднаннях та підпільних організаціях і групах, визнаних такими законодавством України, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи участю у бойових діях у мирний час

70 процентів грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника на одного непрацездатного члена сім'ї. Якщо на утриманні загиблого (померлого) годувальника перебували двоє і більше членів сім'ї, пенсія призначається у розмірі 90 процентів грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника, що розподіляється між ними рівними частками, але не менше ніж 40 процентів на кожного непрацездатного члена сім'ї.

членам сімей померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей, до складу яких входять діти, які втратили обох батьків (незалежно від причини смерті годувальника)

70 процентів грошового забезпечення (заробітної плати) померлого годувальника на одного непрацездатного члена сім'ї. Якщо на утриманні померлого годувальника перебували двоє і більше членів сім'ї, пенсія призначається у розмірі 90 процентів грошового забезпечення (заробітної плати) померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками, але не менше ніж 40 процентів на кожного непрацездатного члена сім'ї.

сім'ям військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які померли внаслідок каліцтва, одер-жаного в результаті нещасного випадку, не пов'язаного з виконанням обо-в'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок захворюван-ня, пов'язаного з проходженням служби, або якщо годувальник помер у період одержання пенсії.

30% грошового забезпечення (заробітної плати) померлого годувальника на кожного непрацездатного члена сім'ї.

На всіх членів сім'ї, які мають право на пенсію, призначається одна спільна пенсія.

Водночас, на вимогу члена сім'ї його частка пенсії виділяється і виплачується йому окремо. Виділення частини провадиться з першого числа місяця, що йде за тим місяцем, в якому надійшла заява про поділ пенсії.

Мінімальні розміри пенсій у разі втрати годувальника, які призначаються членам сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, не можуть бути нижче двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, який визначається законом про Державний бюджет на відповідний рік.

Особливості виплати пенсій у зв'язку з втратою годувальника:

 • дітям, які втратили обох батьків, за період перебування на повному державному утриманні пенсія виплачується у повному розмірі;
 • іншим дітям, які перебувають на повному державному утриманні, виплачується 50% призначеної пенсії.

НАДБАВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ ДО ПЕНСІЙ

До пенсій, що призначаються відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” встановлюються надбавки, підвищення та додаткові пенсії згідно із Законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні", "Про донорство крові та її компонентів", “Про соціальний захист дітей війни”, "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Категорія пенсіонерів (стаття Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та Закону України “Про соціальний захист дітей війни”)

з 01.10.2017 (прожитковий мінімум для непрацездатних осіб)    

1452,00 грн.

з 01.12.2018 (прожитковий мінімум для непрацездатних осіб)       1497,00 грн.

Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (ст. 11)

1016,40

1047,90

Особи з інвалідністю внаслідок війни 1 групи (ст.7)

726,00

748,50

Особи з інвалідністю внаслідок війни 2 групи (ст.7)

580,80

598,80

Особи з інвалідністю внаслідок війни 3 групи (ст.7)

435,00

449,10

учасники бойових дій (ст.6)

363,00

374,25

учасники війни, нагороджені орденами та медалями колишнього СРСР (ст.9)

290,40

299,40

інші учасники війни (ст.9)

217,80

224,55

Члени сімей, зазначені у п.1 ст.10, дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни (п.2 ст. 10)

398,58

398,58

Дружини (чоловіки) померлих учасників війни і бойових дій, визнаних за життя особами з інвалідністю з інших причин (п.2 ст. 10)

145,20

149,70

Діти війни (ст.6)

66,43

66,43

     До пенсій за вислугу   років та по інвалідності,   що   призначаються   особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом (у тому числі до обчисленої в мінімальному розмірі), нараховуються:

а) надбавка непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім'ї - на кожного непрацездатного члена сім'ї в розмірі 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Розмір надбавки на утриманців відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"

з 01.10.2017 (прожитковий мінімум для непрацездатних осіб)       1452,00 грн.

з 01.12.2018 (прожитковий мінімум для непрацездатних осіб)       1497,00 грн.

Надбавка на утриманців (діти до 18-річного віку із розрахунку на кожного утриманця)

726,00

748,50

б) особам, які мають статус Почесного донора України та “Почесного донора СРСР”., мають право на отримання надбавки до пенсії у розмірі 10 відсотків від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць.

з 01.12.2017 (прожитковий мінімум на одну особу)         1700,00 грн.

з 01.12.2018 (прожитковий мінімум на одну особу)             1853,00 грн.

надбавка донорам(10%)

170,00

185,30

Про порядок призначення державної соціальної допомоги на догляд та надбавки на догляд пенсіонерам силових структур

        

Пенсіонерам з числа військовослужбовців та деяких інших категорій громадян, які отримують пенсію за умовами Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" нараховується державна соціальна допомога на догляд у порядку і на умовах, передбачених Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особами з інвалідністю".

         Відповідно до статті 7 зазначеного Закону державна соціальна допомога на догляд призначається:

№ зп

Категорія та розмір виплати

Розмір

допомоги з 01.10.2017

(прожитковий мінімум для непрацездатних осіб)       1452,00 грн

Розмір допомоги з 01.12.2018 (прожитковий мінімум для непрацездатних осіб)       1497,00 грн.

1.

Особами з інвалідністю внаслідок війни 1 групи із числа осіб з інвалідністю, віднесених до підгрупи Б, які отримують пенсію по інвалідності - у розмірі 50 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність

726,00

748,50

2.

Особами з інвалідністю війни 2 групи із числа осіб з інвалідністю, віднесених до підгрупи Б у розмірі 25 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

363,00

374,25

3.

Одинокі особи з інвалідністю внаслідок війни 3 групи із числа осіб з інвалідністю, віднесених до підгрупи Б, які отримують пенсію по інвалідності і потребують стороннього догляду, – 15% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

217,80

224,55

4

Особи з інвалідністю війни 1 групи із числа осіб з інвалідністю, віднесених до підгрупи А I групи - у розмірі 100 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

1452,00

1497,00

5.

Особи з інвалідністю 1 групи підгрупи Б внаслідок причин, визначених у пункті “б” статті 16 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», які отримують пенсію за вислугу років, – 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

726,00

748,50

6.

Особи з інвалідністю внаслідок війни 1 групи підгрупи А внаслідок причин, визначених у пункті “б” статті 16 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», які отримують пенсію за вислугу років - у розмірі 100 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

1452,00

1497,00

7.

Одинокі пенсіонери , які отримують пенсію за вислугу років та потребують постійного стороннього догляду за висновком ЛКК – 15% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

217,80

224,55

Також з 01.09.2008 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 № 654 «Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян» особи з інвалідністю I групи, одиноким особам з інвалідністю II групи, які потребують постійного стороннього догляду або досягли пенсійного віку, одиноким особам з інвалідністю III групи, які досягли пенсійного віку, одиноким одержувачам пенсій за віком та за вислугу років, виплачується надбавка на догляд у розмірі 50 гривень.

Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи призначається додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у розмірах:

Віднесеним до 1-ї категорії (стаття 50 Закону)

Особам з інвалідністю 1 групи

474,50

474,50

Особам з інвалідністю 2 групи

379,60

379,60

Особам з інвалідністю 3 групи

284,70

284,70

віднесеним до 2-ї категорії

170,82

170,82

віднесеним до 3-ї категорії

113,88

113,88

віднесеним до 4-ї категорії

56,94

56,94

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 № 654 «Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян» з 01.09.2008 громадянам, які необґрунтовано зазнали політичних репресій і згодом були реабілітовані, до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачуються замість пенсії, підвищення проводиться в розмірі 54,40 гривні,                                                      а членам їх сімей, яких було примусово переселено, - 43,52 гривні.

Перерахунок пенсії учасникам АТО

Пенсіонери з числа призваних (прийнятих) на службу у зв’язку з мобілізацією на особливий період військовослужбовців, мають право на перегляд розмірів пенсій з урахуванням додаткової вислуги років.

Для перегляду розмірів пенсій відповідно до пункту 1 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 30.01.2007 № 3-1, уповноважені структурні підрозділи силових відомств, подають органам Пенсійного фонду України наступні документи:

- заяву;

- грошовий атестат;

- довідку про додаткові види грошового забезпечення ;

- розрахунок вислуги років.

Грошове забезпечення визначається відповідно до статті 43 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та пунктом 7 постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.1992 № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей», з урахуванням середнього розміру щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії за 24 календарні місяці служби підряд перед звільненням.

У разі, якщо після 01.01.2008 тривалість календарної вислуги років менше ніж 24 місяці, при перегляді розміру пенсії враховуються додаткові види грошового забезпечення та премії за повні календарні місяці служби підряд перед звільненням. Середня сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премій в цьому випадку визначається шляхом ділення загальної суми таких видів грошового забезпечення на кількість календарних місяців служби підряд перед звільненням.

При цьому обчислення пенсії здійснюється з урахуванням норм законодавства, яке діє на момент звернення за переглядом розміру пенсії.

У разі якщо новий розмір пенсії буде нижчим за розмір, який особа отримувала до повторного прийняття її на службу, пенсія виплачується в розмірі, який вона отримувала до мобілізації.

Зазначений порядок збереження, нарахування та виплати пенсій поширюється на пенсіонерів з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим Законом, прийнятих на службу на посади поліцейських до підрозділів поліції особливого призначення.

Як впливає на розмір військових пенсій факт працевлаштування пенсіонера?

Факт працевлаштування пенсіонера після звільнення зі служби на основний розмір призначеної пенсії не впливає, але певній категорії пенсіонерів виплачується ряд надбавок, які встановлюються тільки непрацюючим особам.

По-перше, це стосується надбавки на непрацездатних утриманців, яка призначається відповідно до пункту «а» статті 16 «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Зазначена надбавка виплачується в розмірі 50% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб тільки тим пенсіонерам, які не працюють.

По-друге, відповідно до статті 64 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» передбачено підвищення пенсій відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення». Індексація пенсій також проводиться непрацюючим пенсіонерам.

Відповідно до зазначеного Закону працюючим пенсіонерам індексація пенсії проводиться після проведення індексації заробітної плати.

У всіх випадках загальний дохід працюючого пенсіонера, який підлягає індексації, не повинен перевищувати прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи.