Дочірні категорії

 • Пенсійна система

  пр

  • Добровiльна участь у пенсiйнiй системi

   Добровільна участь в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування

    

   Відповідно до статті 12 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” особи, які досягли 16-річного віку та не належать до кола осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до статті 11 цього Закону, у тому числі особи, які навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою навчання, а також в аспірантурі та докторантурі, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України, громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, мають право на добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

   Зазначені особи можуть брати добровільну участь у солідарній системі або в накопичувальній системі пенсійного страхування, або одночасно в обох системах відповідно до укладеного договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - договір про добровільну участь) згідно із Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" .

   Участь застрахованих осіб у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування припиняється:

   у разі якщо особа, яка підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до цього Закону, втратила визначений цим Законом статус застрахованої особи;

   у разі закінчення терміну дії договору про добровільну участь або дострокового розірвання цього договору у випадках, передбачених цим Законом;

   у разі якщо застрахованій особі відповідно до цього Закону призначено пенсію і вона не продовжує працювати або якщо застрахована особа відповідно до цього Закону набула права на довічну пенсію чи одноразову виплату;

   у разі смерті застрахованої особи.

   У разі якщо особа не сплачувала страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування під час навчання, у період визнання особою з інвалідністю, тимчасового виїзду за кордон тощо, за нею зберігається право на набутий страховий стаж та право на пенсійні активи, що обліковані на її накопичувальному пенсійному рахунку у Накопичувальному фонді або на індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді - суб'єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення.

   Особа, яка припинила участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, може поновити свою участь у цьому виді страхування з набуттям нею статусу, згідно з яким вона підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до цього Закону або шляхом укладення в установленому цим Законом порядку договору про добровільну участь.

   Добровільна участь в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування

  • Iнформацiйнi матерiали
  • Платники внескiв
  • Каталог послуг
  • Iнформацiйний кiоск
  • Військовослужбовцям

   Пенсійне забезпечення осіб,

   звільнених з військової служби,

   та деяких інших осіб та членів їх сімей

    

   Законом України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” визначені умови, норми і порядок пенсійного забезпечення громадян України із числа осіб, які перебували на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, Національній поліції, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України, та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом.

   Вказаним Законом визначені такі види пенсійного забезпечення:

   - пенсія за вислугу років;

   - пенсія по інвалідності;

   - пенсія в разі втрати годувальника.

    

   Призначення і виплата пенсій здійснюються органами Пенсійного фонду України.

   ПЕНСІЯ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ (ДОВІЧНА) НЕЗАЛЕЖНО ВІД ВІКУ призначається особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, поліцейські, особи начальницького складу податкової міліції, особи начальницького і рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби України, особи начальницького і рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту;  особам із числа військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, органів державної безпеки і внутрішніх справ колишнього Союзу РСР, Національної гвардії України, Прикордонних військ України, військ цивільної оборони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України за наявності встановленої законом тривалості вислуги від 20 до 25 років залежно від року звільнення зі служби:

   Дата звільнення зі служби

   Вислуга років на день звільнення

   по 30.09.2011 

   20 років і більше

   з 01.10.2011 по  30.09.2012 

   20  календарних  років  та 6 місяців і більше

   з 01.10.2012 по  30.09.2013  

   21 календарний рік і більше

   з 01.10.2013 по  30.09.2014

   21 календарний рік та 6 місяців і більше

   з 01.10.2014 по 30.09.2015 

   22 календарних роки і більше

   з 01.10.2015 по 30.09.2016

   22  календарних  роки  та  6  місяців  і більше

   з 01.10.2016 по 30.09.2017

   23 календарних роки і більше

   з 01.10.2017 по 30.09.2018

   23  календарних  роки  та  6 місяців і більше

   з 01.10.2018 по 30.09.2019

   24 календарних роки і більше

   з 01.10.2019 по 30.09.2020

   24  календарних  роки  та  6  місяців  і більше

   з 01.10.2020

   25 календарних років і більше

    

   Військовослужбовцям, які займали посади льотного складу та плаваючого складу підводних човнів Збройних Сил не менше 20 років, пенсії за вислугу років призначаються незалежно від віку за наявності у них на день звільнення зі служби не менше 20 років вислуги.

   Військовослужбовцям офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби і військової служби за контрактом, які звільняються з військової служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України, пенсії за вислугу років призначаються при досягненні ними 45 років та за наявності у них 20 і більше календарних років вислуги.

    

   Пенсія за вислугу років з урахування страхового стажу призначається особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах "б"-"д" статті 1-2 цього Закону, в разі досягнення ними на день звільнення зі служби 45-річного віку, крім осіб, зазначених у частині третій статті 5 цього Закону, за наявності у них страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ, Національній поліції, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України.

   Особам, які є інвалідами війни, пенсія на визначених у цьому пункті умовах призначається незалежно від віку.

    

   Категорії військовослужбовців, в залежності від розміру вислуги років та умов виходу на пенсію

   Розмір пенсії у відсотках до суми грошового забезпечення за кожний повний рік вислуги 

   за вислугу 20 років і більше

    50%

   понад 20 років — 3% відповідних сум грошового забезпечення за кожній рік, але не більш 70% відповідних сум грошового забезпечення.

    

   звільненим у відставку за віком або станом здоров'я, особам, звільненим зі служби в поліції на підставі пунктів 2, 3 частини першої статті 77 Закону України "Про Національну поліцію"

    55%

   які мають страховий стаж 25 років і більше, з яких не менше 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба, служба в органах внутрішніх справ, поліції, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України:

   50%

   понад 25 років — 1% відповідних сум грошового забезпечення за кожній рік, але не більш 70% відповідних сум грошового забезпечення.

   які звільняються з військової служби на умовах Закону «Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їх сімей» за вислугу 20 років

   50%

   понад 20 років — 3%  за кожній рік,але не більше 65% відповідних сум грошового забезпечення.

   Максимальний розмір пенсії військовослужбовців, осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ  не повинен перевищувати 70% відповідних сум грошового забезпечення.

   Максимальний розмір пенсії військовослужбовців, осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС не повинен  перевищувати:

   • для І категорії — 100% відповідних сум грошового забезпечення;
   • для ІІ категорії  — 95% відповідних сум грошового забезпечення.
   •  

   МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПЕНСІЇ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ для військовослужбовців встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного Законом України про Державний бюджет на відповідний рік. У 2016 році прожитковий мінімум для непрацездатних осіб дорівнює з 1 січня – 1074,00 грн, з 1 травня  - 1130,00 грн. та з 1 грудня – 1247,00 грн.

   Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.

    

   Тимчасово, у період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року, максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати 10740 гривень.

    

   Порядок призначення пенсій за вислугу років

    Особам, звільненим з військової служби, із заявою про призначення пенсії за вислугу років необхідно звертатись до уповноваженого структурного підрозділу (УСП) свого відомства (Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Національній поліції,  Міністерства надзвичайних ситуацій України, Міністерства інфраструктури України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної податкової служби України, Державної пенітенціарної служби України, Державної інспекції техногенної безпеки України), що відповідає за підготовку та подання документів для призначення пенсії.

   До заяви подаються такі документи:

   • заява про призначення пенсії;
   • подання про призначення пенсії;
   • паспорт та його копія;
   • грошовий атестат або довідка про розмір грошового забезпечення і довідка про додаткові види грошового забезпечення, які заявник отримував протягом останніх 24 місяців підряд перед місяцем звільнення зі  служби;
   • документи про необхідний страховий стаж (при призначенні пенсії згідно з п. «б» ст. 12 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;
   • копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
   • довідка ВАТ «Ощадбанк» або інший документ, що підтверджує відкриття рахунку, назву та номер відділення ВАТ «Ощадбанк».

    

    

    

    

   Умови виплати пенсії при поновленні на службі.

   Військовослужбовцям та іншим особам, які мають право на таке пенсійне забезпечення,  пенсії  призначаються  і виплачуються після звільнення їх зі служби.

   Пенсіонерам   з   числа   військовослужбовців  та  осіб,  які отримують пенсію за вислугу років, у разі повторного прийняття їх на військову   службу   до  Збройних  Сил  України,  інших  утворених відповідно  до  законів  України  військових  формувань, Державної служби  спеціального зв’язку  та  захисту  інформації  України та Державної   спеціальної   служби  транспорту,  службу  до  органів внутрішніх  справ,  службу до Національної поліції, органів  та  підрозділів  цивільного  захисту, податкової  міліції  та  Державної  кримінально-виконавчої  служби України   виплата  пенсій  на  час  їх  служби  припиняється. 

   При наступному  звільненні  із  служби  цих  осіб  виплата  їм  пенсій здійснюється   з  урахуванням  загальної  вислуги  років  на  день останнього звільнення.

   Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим Законом, у разі призову їх на військову службу під час часткової чи загальної мобілізації, на особливий період або прийняття на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів та підрозділів цивільного захисту виплата  пенсій  на  час  такої  служби  не припиняється. 

    Після  звільнення  із  служби  цих  осіб виплата їм пенсій  здійснюється  з  урахуванням  додаткової вислуги років від часу  повторного  прийняття  їх на службу до дня демобілізації або звільнення. 

    Якщо  новий  розмір  пенсії  цих  осіб буде нижчим за розмір, який вони отримували до повторного прийняття їх на службу, виплата  їм пенсій здійснюється у розмірі, який вони отримували до призову  або  прийняття  на  службу  у  зв’язку з мобілізацією, на особливий період. Такий порядок збереження, нарахування  та  виплати пенсій поширюється на пенсіонерів з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію для військовослужбовців, прийнятих  на  службу  на  посади начальницького і рядового складу органів  внутрішніх справ до підрозділів патрульної служби міліції особливого призначення.

    

    

    

    

   Пенсії по інвалідності

   Пенсії по інвалідності особам, які мають право на пенсію за цим Законом призначаються в разі, якщо інвалідність настала (стаття 18 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ):

   • в період проходження служби;
   • або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;
   • або якщо інвалідність настала пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва), яке виникло в період проходження військової служби чи під час перебування в полоні або заручником.

   Групи та причини інвалідності, а також час її настання встановлює медико-соціальними експертними комісіями, які діють на підставі положення про них, що затверджується Кабінетом Міністрів України

   Залежно від групи та причини інвалідності пенсії нараховуються в таких розмірах:

   Категорії інвалідів

   У відсотках до відповідних сум грошового забезпечення (заробітку) 

   інваліди війни, інваліди при виконанні військових (службових) обов'язків

   • I група - 100 %;
   • II група - 80 %;
   • III група - 60 %

   інші інваліди (інвалідність яких настала в період проходження військової служби або в результаті нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням військових (службових) обов’язків.

   • I група - 70 %;
   • II група - 60 %;
   • III група - 40 %

   Мінімальні розміри пенсій військовослужбовців залежать від категорії військовослужбовця і встановлюються у відсотках до мінімальних розмірів пенсій, передбачених для інвалідів з числа солдатів і матросів строкової служби.

   Мінімальні розміри пенсій по інвалідності

   Категорії інвалідів

   Розміри мінімальних пенсій

   інваліди війни з числа солдатів і матросів строкової служби

   • I група - 120 %
   • II група - 110 %
   • III група - 105 %

   Інші інваліди з числа солдатів і матросів строкової служби

   • I група - 110 %
   • II група - 105 %
   • III група - 100 % прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб

    

   • для осіб офіцерського складу та осіб начальницького складу (крім молодшого) органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України і державної пожежної охорони - 130 відсотків відповідних мінімальних розмірів пенсій, передбачених для інвалідів з числа солдатів і матросів строкової служби:

    

   • інваліди війни 1 групи – ПМ*130%*120%  (ПМ – прожитковий мінімум для непрацездатних осіб)
   • інваліди війни 2 групи – ПМ*130%*110% 
   • інваліди війни 3 групи – ПМ*130%*105% 

    

   • інші інваліди 1 групи – ПМ*130%*110% 
   • інші інваліди 2 групи – ПМ*130%*105% 
   • інші інваліди 3 групи – ПМ*130%*100% 

    

   • з числа прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб молодшого начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України і державної пожежної охорони - 120 відсотків відповідних мінімальних розмірів пенсій, передбачених для інвалідів з числа солдатів і матросів строкової служби:

    

   • інваліди війни 1 групи – ПМ*120%*120% 
   • інваліди війни 2 групи – ПМ*120%*110% 
   • інваліди війни 3 групи – ПМ*120%*105% 

    

   • інші інваліди 1 групи – ПМ*120%*110% 
   • інші інваліди 2 групи – ПМ*120%*105% 
   • інші інваліди 3 групи – ПМ*120%*100% 

    

   де ПМ – прожитковий мінімум для непрацездатних осіб

    

   МІНІМАЛЬНІ ПЕНСІЙНІ ВИПЛАТИ ВЕТЕРАНАМ ВІЙНИ (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною):

   інвалідам війни:

   • І групи – 285 %,
   • ІІ групи – 255 %,
   • ІІІ групи – 225 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

   учасникам бойових дій – 165 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

   • інвалідам війни ІІ і ІІІ груп та учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр., які досягли 85 років – 285 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

    

   У разі наявності у інваліда з числа осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом вислуги, необхідної для призначення пенсії за вислугу років, пенсія по інвалідності може призначатися їм у розмірі пенсії за вислугу років відповідно до вислуги.

   Пенсія по інвалідності військовослужбовцям призначається на визначений довідкою МСЕК період (стаття 26 Закону).

    

   ПЕНСІЯ В РАЗІ ВТРАТИ ГОДУВАЛЬНИНИКА

   Пенсії в разі втрати годувальника призначається сім'ям військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом призначається, якщо годувальник помер (статті 29 Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (далі - Закон)):

   • в період проходження служби;
   • або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;
   • або якщо годувальник помер пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період проходження служби.

   Пенсії в разі втрати годувальника призначається сім'ям пенсіонерів з числа цих військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим  Законом якщо годувальник помер:

   • у період одержання пенсії;
   • або не пізніше 5 років після припинення її виплати.

   Сім'ї військовослужбовців, які пропали безвісти в період бойових дій, прирівнюються до сімей загиблих на фронті.

   Право на пенсію в разі втрати годувальника мають непрацездатні члени сімей загиблих, померлих або таких, що пропали безвісти військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Закономякі перебували на їх утриманні (стаття 30 Закон).

    

   Непрацездатні члени сім'ї померлого військовослужбовця 

   діти, брати, сестри та онуки,

   які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років. Братам, сестрам та онукам право на пенсію надається , якщо у них немає працездатних батьків.

   батьки та дружина (чоловік)

   якщо вони досягли пенсійного   віку, встановленого статтею 26 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" або є інвалідами;

   дід та бабуся  

   при відсутності осіб, які за законом зобов'язані їх утримувати

   дружина (чоловік) або один з батьків чи дід, бабуся, брат або сестра, незалежно від віку і працездатності

   якщо вона (він) зайнята доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками померлого  годувальника, які не досягли 8-річного віку, і не працює.

   Дружина (чоловік) годувальника, померлого внаслідок причин, зазначених в пункті "а" статті 20 цього Закону незалежно від того, працює вона (він) чи ні, має право на пенсію в разі втрати годувальника.

    

   Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі (крім курсантів і слухачів військово-навчальних закладів та навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України і державної пожежної охорони), стажисти

   мають право на пенсію в разі втрати годувальника до закінчення навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23-річного віку.

   Члени сім'ї померлого вважаються утриманцями, якщо вони були на його повному утриманні або одержували від нього допомогу, яка була для них постійним і основним джерелом засобів до існування.

    

    

    

    

    

   Особливості:

   • усиновителі мають право на пенсію нарівні з батьками, а усиновлені - нарівні з рідними дітьми (неповнолітні, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника, зберігають це право і при їх усиновленні).

    

    

   • вітчим і мачуха мають право на пенсію нарівні з батьком і матір'ю за умови, якщо виховували або утримували померлого пасинка чи падчерку не менш як 5 років
   • пасинок і падчерка, якщо вони не одержували аліментів від батьків, мають право на пенсію нарівні з рідними дітьми.

    

   Незалежно від перебування на утриманні годувальника пенсія призначається:

    

   • непрацездатним дітям;
   • непрацездатним батькам і дружині (чоловікові), якщо вони після смерті годувальника втратили джерело засобів до існування;
   • непрацездатним батькам і дружині (чоловікові) військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти в період проходження служби або пізніше внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, що мали місце під час служби.

    

   Розмір пенсій в разі втрати годувальника визначається у відсотках до заробітку померлого годувальника (стаття 36 Закону).

   Категорії одержувачів пенсій

   Розмір пенсій

   членам сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи або виконанні інших обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, у партизанських загонах і з'єднаннях та підпільних організаціях і групах, визнаних такими законодавством України, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи участю у бойових діях у мирний час

   70 процентів грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника на одного непрацездатного члена сім'ї. Якщо на утриманні загиблого (померлого) годувальника перебували двоє і більше членів сім'ї, пенсія призначається у розмірі 90 процентів грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника, що розподіляється між ними рівними частками, але не менше ніж 40 процентів на кожного непрацездатного члена сім'ї.

   членам сімей померлих інвалідів війни та членам сімей, до складу яких входять діти, які втратили обох батьків (незалежно від причини смерті годувальника)

   70 процентів грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника на одного непрацездатного члена сім'ї. Якщо на утриманні загиблого (померлого) годувальника перебували двоє і більше членів сім'ї, пенсія призначається у розмірі 90 процентів грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника, що розподіляється між ними рівними частками, але не менше ніж 40 процентів на кожного непрацездатного члена сім'ї.

   сім'ям військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які померли внаслідок каліцтва, одер-жаного в результаті нещасного випадку, не пов'язаного з виконанням обо-в'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок захворюван-ня, пов'язаного з проходженням служби, або якщо годувальник помер у період одержання пенсії.

   30% грошового забезпечення (заробітної плати) померлого  годувальника на кожного непрацездатного члена сім'ї.

   На всіх членів сім'ї, які мають право на пенсію, призначається одна спільна пенсія.

   Водночас, на вимогу члена сім'ї його частка пенсії виділяється і виплачується йому окремо.

   Мінімальні розміри пенсій у разі втрати годувальника, які призначаються членам сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Закономне можуть бути нижче двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, який визначається законом про Державний бюджет на відповідний рік.

   Особливості виплати пенсій у зв'язку з втратою годувальника:

    

   • дітям, які втратили обох батьків, за період перебування на повному державному утриманні пенсія виплачується у повному розмірі;
   • іншим дітям, які перебувають на повному державному утриманні, виплачується 50% призначеної пенсії.

    

    

    

   НАДБАВКИ ТА  ПІДВИЩЕННЯ  ДО  ПЕНСІЙ

   До пенсій, що призначаються відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” встановлюються надбавки, підвищення та додаткові пенсії згідно із Законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні", "Про донорство крові та її компонентів", “Про соціальний захист дітей війни”, "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

    

   Категорія пенсіонерів (стаття Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та Закону України “Про соціальний захист дітей війни”)

   з 01.01.2016 (прожитковий мінімум для непрацездатних осіб)    

     1074,00 грн.

   з 01.05.2016 (прожитковий мінімум для непрацездатних осіб)       1130,00 грн.

   з 01.12.2016 (прожитковий мінімум для непрацездатних осіб)       1247,00 грн.

   Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (ст. 11)

   751,80

   791,00

   872,90

   інваліди війни 1 групи (ст.7)

   537,00

   565,00

   623,50

   інваліди війни 2 групи (ст.7)

   429,60

   452,00

   498,80

   інваліди війни 3 групи (ст.7)

   322,20

   339,00

   374,10

   учасники бойових дій (ст.6)

   268,50

   282,50

   311,75

   учасники війни, нагороджені орденами та медалями колишнього СРСР (ст.9)

   214,80

   226,00

   249,40

   інші учасники війни (ст.9)

   161,10

   169,50

   187,05

   Члени сімей, зазначені у п.1 ст.10, дружини (чоловіки) померлих інвалідів Великої Вітчизняної війни (п.2 ст. 10)

   398,58

   398,58

   398,58

   Дружини (чоловіки) померлих учасників війни і бойових дій, визнаних за життя інвалідами (п.2 ст. 10)

   113,88

   113,88

   113,88

   Діти війни (ст.6)

   66,43

   66,43

   66,43

    

        До пенсій  за  вислугу   років та по інвалідності,   що   призначаються   особам офіцерського складу,  прапорщикам і мічманам,  військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби  за  контрактом,  особам, які  мають  право  на  пенсію  за  цим  Законом  (у  тому числі до обчисленої в мінімальному розмірі), нараховуються: 

   а) надбавка непрацюючим  пенсіонерам,  які  мають  на  своєму утриманні  непрацездатних членів сім'ї - на  кожного  непрацездатного  члена  сім'ї  в розмірі 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб,  які втратили працездатність.

    

   Розмір надбавки на утриманців відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"

    

    

    

    

    

   з 01.01.2016 (прожитковий мінімум для непрацездатних осіб)       1074,00 грн.

   з 01.05.2016 (прожитковий мінімум для непрацездатних осіб)       1130,00 грн.

   з 01.12.2016 (прожитковий мінімум для непрацездатних осіб)       1247,00 грн.

   Надбавка на утриманців (діти до 18-річного віку із розрахунку на кожного утриманця)

   537,00

   565,00

   623,50

    

   б) особам, які мають статус Почесного донора України та “Почесного донора СРСР”., мають право на отримання надбавки до пенсії у розмірі 10 відсотків від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць.

    

   з 01.01.2016 (прожитковий мінімум на одну особу)       1330,00 грн.

   з 01.05.2016 (прожитковий мінімум на одну особу)           1399,00 грн.

   з 01.12.2016 (прожитковий мінімум на одну особу)       1544,00 грн.

   надбавка донорам(10%)

   133,00

   139,90

   154,40

    

    

   Про порядок призначення державної соціальної допомоги на догляд та надбавки на догляд пенсіонерам силових структур

           

    

   Пенсіонерам з числа військовослужбовців та деяких інших категорій громадян, які отримують пенсію за умовами Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" нараховується  державна соціальна допомога на догляд у порядку і на умовах, передбачених Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам".

            Відповідно до статті 7 зазначеного Закону державна соціальна допомога на догляд призначається:

    

    

    

    

   зп

   Категорія  та розмір виплати

   Розмір

   допомоги  з 01.01.2016

   Розмір допомоги з 01.05.2016

   Розмір допомоги з 01.12.2016

   1.

   Інваліди війни 1 групи із числа інвалідів, віднесених до підгрупи Б, які отримують пенсію по інвалідності - у розмірі 50 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність

   537,00

   565,00

   623,50

   2.

   Інваліди війни 2 групи із числа інвалідів, віднесених до підгрупи Б у розмірі 25 %  прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

   268,50

   282,50

   311,75

   3.

   Одинокі інваліди війни 3 групи із числа інвалідів, віднесених до підгрупи Б, які отримують пенсію по інвалідності і потребують стороннього догляду, – 15% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

   161,10

   169,50

   187,05

   4

   Інваліди війни 1 групи із числа інвалідів, віднесених до підгрупи А I групи - у розмірі 100 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

   1074,00

   1130,00

   1247,00

   5.

   Інваліди 1 групи підгрупи Б внаслідок причин, визначених у пункті “б” статті 16 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», які отримують пенсію за вислугу років, – 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

   537,00

   565,00

   623,50

   6.

   Інваліди війни 1 групи  підгрупи А внаслідок причин, визначених у пункті “б” статті 16 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», які отримують пенсію за вислугу років - у розмірі 100 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

   1074,00

   1130,00

   1247,00

   7.

   Одинокі пенсіонери , які отримують пенсію за вислугу років та потребують постійного стороннього догляду за висновком ЛКК – 15% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

    

   161,10

   169,50

   187,05

    

   Також з 01.09.2008 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 № 654 «Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян» інвалідам I групи, одиноким інвалідам II групи, які потребують постійного стороннього догляду або досягли пенсійного віку, одиноким інвалідам III групи, які досягли пенсійного віку, одиноким одержувачам пенсій за віком та за вислугу років, виплачується надбавка на догляд у розмірі 50 гривень.

    

   Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи призначається додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у розмірах:

    

    

   з 01.01.2016

   з 01.05.2016

   з 01.12.2016

   Віднесеним до 1-ї категорії (стаття 50 Закону)

    

    

    

   інвалідам 1 групи

   474,50

   474,50

   474,50

   інвалідам 2 групи

   379,60

   379,60

   379,60

   інвалідам 3 групи

   284,70

   284,70

   284,70

   віднесеним до 2-ї категорії

   170,82

   170,82

   170,82

   віднесеним до 3-ї категорії

   113,88

   113,88

   113,88

   віднесеним до 4-ї категорії 

   56,94

   56,94

   56,94

   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.07.2008
   № 654 «Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян» з 01.09.2008  громадянам, які необґрунтовано зазнали політичних репресій і згодом були реабілітовані, до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачуються замість пенсії, підвищення проводиться в розмірі 54,40 гривні, а членам їх сімей, яких було примусово переселено, - 43,52 гривні.

    

    

    

    

    

    

   Перерахунок пенсії учасника АТО

    

   Пенсіонери з числа призваних (прийнятих) на службу у зв’язку з мобілізацією на особливий період військовослужбовців, мають право на перегляд розмірів пенсій з урахуванням додаткової вислуги років.

   Для перегляду розмірів пенсій відповідно до пункту 1 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 30.01.2007 № 3-1, уповноважені структурні підрозділи силових відомств, подають органам Пенсійного фонду України наступні документи:

   - заяву;

   - грошовий атестат;

   - довідку про додаткові види грошового забезпечення ;

   - розрахунок вислуги років.

   Грошове забезпечення визначається відповідно до статті 43 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та пунктом 7 постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.1992 № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей», з урахуванням середнього розміру щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії за 24 календарні місяці служби підряд перед звільненням.

   У разі, якщо після 01.01.2008 тривалість календарної вислуги років менше ніж 24 місяці, при перегляді розміру пенсії враховуються додаткові види грошового забезпечення та премії за повні календарні місяці служби підряд перед звільненням. Середня сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премій в цьому випадку визначається шляхом ділення загальної суми таких видів грошового забезпечення на кількість календарних місяців служби підряд перед звільненням.

   При цьому обчислення пенсії здійснюється з урахуванням норм законодавства, яке діє на момент звернення за переглядом розміру пенсії.

   У разі якщо новий розмір пенсії буде нижчим за розмір, який особа отримувала до повторного прийняття її на службу, пенсія виплачується  в розмірі, який вона отримувала до мобілізації.

   Зазначений порядок збереження, нарахування та виплати пенсій поширюється на пенсіонерів з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим Законом, прийнятих на службу на посади поліцейських до підрозділів поліції особливого призначення.

    

    

   Як впливає на розмір військових пенсій факт працевлаштування пенсіонера?

    

   Факт працевлаштування пенсіонера після звільнення зі служби на основний розмір призначеної пенсії не впливає, але певній категорії пенсіонерів виплачується ряд надбавок, які встановлюються тільки непрацюючим особам.

   По-перше, це стосується надбавки на непрацездатних утриманців, яка призначається відповідно до пункту «а» статті 16 «Про пенсійне забезпечення  осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Зазначена надбавка виплачується в розмірі 50% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб тільки тим пенсіонерам, які не працюють.

   По-друге, відповідно до статті 64 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» передбачено підвищення пенсій відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення». Індексація пенсій також проводиться  непрацюючим пенсіонерам.

   Відповідно до зазначеного Закону працюючим пенсіонерам індексація пенсії проводиться після проведення індексації заробітної плати.

   У всіх випадках загальний дохід працюючого пенсіонера, який підлягає індексації, не повинен перевищувати прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи.

   Також тимчасово, у період з 1 квітня 2015 року по 31 грудня 2015 року, особам, яким пенсія призначена відповідно Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" пенсія не виплачується у період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії у порядку та на умовах, передбачених законами України :

    

   "Про державну службу",

   "Про прокуратуру",

   "Про статус народного депутата України",

   "Про судоустрій і статус суддів"      

   Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України» № 911-VIII від 24.12.2015, продовжено дію Закону № 213 – VIII у період з 01.01.2016 по 31.12.2016, яким передбачено, що особам, яким пенсія призначена відповідно до цього Закону (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, ветеранів військової служби, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"), які працюють на посадах та на умовах, передбачених цим Законом, законами України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про судоустрій і статус суддів", призначені пенсії не виплачуються.

   У період роботи на інших посадах, особам яким призначена пенсія відповідно до цього Закону виплачується в повному обсязі.

    

    

   Виплата пенсій не припиняється особам, які:

    

   - протягом особливого періоду (мобілізація, АТО) проходять військову службу;

    

   - перебувають на посадах (любих у тому числі державні службовці) у:

   Міністерстві оборони України,

   Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України,

            Міністерстві внутрішніх справ України,

   Державній спеціальній службі транспорту,

   Службі безпеки України,

   Службі зовнішньої розвідки України,

   Державній прикордонній службі України,

   Управлінні державної охорони України,

   Державній пенітенціарній службі України,

   Державній службі України з надзвичайних ситуацій,

   Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України,

   Національній гвардії України,

   органах військової прокуратури;

   Апараті Ради національної безпеки і оборони України;

   • беруть участь в антитерористичних операціях, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбитті збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні цих об’єктів у разі захоплення, відбитті спроб насильницького заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   До уваги внутрішньо переміщених осіб!

    

   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 р. № 637 ”Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам”, із змінами і доповненнями, внесеними  постановами Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2014 року N 715,  від 12 серпня 2015 року N 615, від 26 серпня 2015 року N 636, від 30 вересня 2015 року N 788, від 14 березня 2016 року N 167 призначення та продовження виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування внутрішньо переміщеним особам здійснюються за місцем перебування таких осіб на обліку, що підтверджується довідкою, виданою згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. N 509.

    Виплата (продовження виплати) пенсій, що призначені зазначеним особам, здійснюється виключно через рахунки та мережу установ і пристроїв публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України". Такі виплати можуть здійснюватися за бажанням особи з доставкою додому, з компенсацією витрат за надання таких послуг, передбачених укладеним відповідно до пункту 3 цієї постанови тристороннім договором.

   Для ідентифікації одержувачів пенсій, які є внутрішньо переміщеними особами, та забезпечення виплати їм пенсій здійснюється емісія платіжних карток, які одночасно є пенсійним посвідченням, із зазначенням на них графічної та електронної інформації про власника та його електронного цифрового підпису.

   Відповідно до п.7 постанови правління Пенсійного фонду України  від 8 квітня 2016 р. № 7-1 "Про реалізацію постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2016 року № 167 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України", виготовлення електронних пенсійних посвідчень здійснюється на підставі заяви поданої до територіального органу Пенсійного фонду України, відомостей, зазначених у пункті 3 Порядку обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних посвідчень в Пенсійному фонді України та його органах, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25 березня 2004 року № 4-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2004 року за № 427/9026, інформації, отриманої в електронному вигляді відповідно до пункту 9 цього Порядку.

   Електронне пенсійне посвідчення виготовляється на ім’я особи, якій призначено пенсію. У разі, якщо пенсія призначена неповнолітній або недієздатній особі чи особі, цивільна дієздатність якої обмежена, в електронному пенсійному посвідченні (у позиції "Вид пенсії") зазначаються прізвище, ім’я та по батькові батька (матері) або опікуна чи піклувальника.

   Строк дії електронного пенсійного посвідчення як платіжної картки встановлюється до трьох років за умови проходження фізичної ідентифікації одержувача пенсії у відділеннях банку перші 2 рази кожні шість місяців, надалі у - кожні 12 місяців.

   Відомості про вид пенсії, групу, причину інвалідності та строк, на який встановлено інвалідність (в тому числі, із зазначенням у відповідних випадках нозологічних форм захворювань (по зору, слуху, з ураженням опорно-рухового апарату)), зазначаються в електронному пенсійному посвідченні з урахуванням вимог Порядку. У разі продовження строку призначення пенсії, встановлення інвалідності або продовження її на новий термін здійснюється емісія нового електронного пенсійного посвідчення.

   Електронне пенсійне посвідчення використовується як платіжна картка до закінчення строку її дії, в тому числі у разі закінчення строку призначення пенсії.

   Електронне пенсійне посвідчення підлягає знищенню у випадку, коли при його отриманні була виявлена помилка в записах, а також у випадках втрати придатності електронного пенсійного посвідчення для користування або смерті власника.

   Електронне пенсійне посвідчення як електронний платіжний засіб може бути вилучено банком у випадках, передбачених законодавством, що регулює порядок емісії електронних платіжних засобів, правилами відповідної платіжної системи та внутрішніми нормативними документами банку.

   Перевипуск (заміна) електронного пенсійного посвідчення здійснюється в порядку, визначеному для виготовлення електронного пенсійного посвідчення. При перевипуску електронного пенсійного посвідчення одержувач пенсії повертає банку попередньо видане електронне пенсійне посвідчення (за наявності), яке знищується банком.

   Платіжна картка, яка одночасно є пенсійним посвідченням видається публічним акціонерним товариством "Державний ощадний банк України".

   За виготовленням електронного пенсійного посвідчення пенсіонерам, з числа осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб необхідно звернутися до головного управління або до районного управління Пенсійного фонду України за місцем проживання та  надати наступні документи:

   • паспорт;
   • довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи (не подається громадянами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
   • довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
   • фотокартку (3 х 4).

    

    

    

    

   Прийом громадян здійснюється в головному управлінні Пенсійного фонду України щоденно з понеділка по п’ятницю.

   Крім того, в кожному управлінні Пенсійного фонду в районах, містах і районах у містах нашої області працюють фахівці, до яких кожний бажаючий може звернутися за роз’ясненням з питань пенсійного забезпечення, отримання пенсійного посвідчення а також надання додаткових документів для перерахунку військових пенсій.

    

    

 • Новини
  • Про очищення влади

   Головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області повідомляє про розміщення на офіційному веб-сайті Пенсійного фонду України (www.pfu.gov.ua) декларацій керівників органів Пенсійного фонду області для оприлюднення відповідно до законодавства України.

    

   Назва органу перевірки

   ПІБ особи, щодо якої здійснюється перевірка

   Посада

   Дата початку проведення перевірки

   Висновок про результати перевірки

   головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області Олексієнко Наталія Вікторівна кандидат на посаду головного спеціаліста відділу контрольно-перевірочної роботи № 2 управління внутрішнього аудиту та фінансового контролю 26.03.2018  
   головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області

   Семянник

   Лілія Анатоліївна

   кандидат на посаду заступника начальника Кам’янського відділу обслуговування громадян (сервісний центр) управління обслуговування громадян 23.03.2018  

   головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області

   Кейдалюк

   Юлія Миколаївна

   кандидат на посаду головного спеціаліста відділу по роботі з персоналом управління персоналу та адміністративного забезпечення

   15.01.2018

    

   головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області

   Козачок

   Олена Павлівна

   кандидат на посаду головного спеціаліста відділу з питань призначення та перерахунків пенсій № 12 управління застосування пенсійного законодавства

   15.01.2018

    

   головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області

   Кравченко

   Катерина Олександрівна

   кандидат на посаду головного спеціаліста відділу з питань призначення та перерахунків пенсій № 9 управління застосування пенсійного законодавства

   15.01.2018

    

   головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області

   Гунько

   Ірина Григорівна

   кандидат на посаду головного спеціаліста Кам’янського відділу обслуговування громадян (сервісний центр) управління обслуговування громадян

   15.01.2018

    

   головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області

   Москаленко

   Оксана Миколаївна

   кандидат на посаду головного спеціаліста відділу з питань призначення та перерахунків пенсій № 8 управління застосування пенсійного законодавства

   15.01.2018

    

   головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області

   Кірпічов

   Василь Вікторович

   кандидат на посаду головного спеціаліста відділу супроводження інформаційних систем та електронних реєстрів № 7 управління інформаційних систем та електронних реєстрів

   15.01.2018

    

   головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області

   Ліщук

   Юлія Юріївна

   кандидат на посаду головного спеціаліста відділу з питань виплати пенсій № 14 управління з питань виплати пенсій

   15.01.2018

    
 • Профспілка

  Дніпропетровська обласна організація профспілки працівників

  Пенсійного фонду України

  голова: Любавіна Ольга Олексіївна

  секретар: Замураєва Тетяна Василівна

  кількість членів: 2 209 осіб

   

   

  Профспілка Головного управління Пенсійного фонду України

   

  голова: Пустова Олена Олександрівна

  секретар: Кравчута Ольга Олексіївна

  кількість членів: 207 осіб

   

  Інформація про керівників районних первинних профспілкових організацій

   

  № з/п Назва управління Голова профспілки (П.І.Б.)
  1 Васильківське об'єднане управління ПФУ Гаркуша Наталія Миколаївна
  2  Дніпровське приміське  об'єднане управління ПФУ Божкова Наталія Миколаївна
  3 Царичанське об'єднане управління ПФУ Кіріченко Людмила Іванівна
  4 Нікопольське об’єднане управління ПФУ Дмитрієва Оксана Юріївна
  5 Центральне об’єднане управління ПФУ
  в м.Дніпрі
  Головко Олена Василівна
  6 Правобережне об’єднане управління ПФУ
  в м.Дніпрі
  Ткачова Ольга Володимирівна
  7 Лівобережне об’єднане управління ПФУ
  в м.Дніпрі
  Завгородня Олена Василівна
  8 Кам’янське об’єднане управління ПФУ Павлюченко Світлана Петрівна
  9 Криворізьке південне об’єднане
  управління ПФУ
  Ільченко Валентина Вікторівна
  10 Криворізьке північне об’єднане
  управління ПФУ
  Довгалюк Марина Валеріївна
  11 Криворізьке  центральне об’єднане
  управління ПФУ
  Рудська Марина Геннадіївна
  12 Павлоградське об’єднане управління ПФУ Сєрських Марина Петрівна
  13 Новомосковське об’єднане управління ПФУ Малих Ірина Іванівна
  14 П’ятихатське об’єднане управління ПФУ Мазурків Ольга Іванівна
  15 Першотравенське об’єднане управління ПФУ Демяненко Ірина Анатоліївна
 • Запобiгання проявам корупцiї
 • Анкетування