Права та обов'язки громадян

Основнi права та обов'язки громадян у вiдносинах з органами Пенсiйного фонду України з питань призначення (перерахунку) i виплати пенсiй та обов'язки органiв Пенсiйного фонду України, їх посадових i службових осiб щодо забезпечення реалiзацiї цих прав
(пам'ятка)

 
Роздiл I
Права громадян
Загальнi права громадян у вiдносинах з органами Пенсiйного фонду України

 
1. Кожний громадянин, який звертається до органiв Пенсiйного фонду України має право:
1.1 на шанобливе ставлення до себе з боку працiвникiв органiв Пенсiйного фонду України;
1.2 безперешкодно подавати заяви, скарги, пропозицiї з питань, якi стосуються пенсiйного забезпечення;
1.3 звертатись на особистий прийом до керiвних працiвникiв i спецiалiстiв органiв Пенсiйного фонду України за встановленими в цих органах графiками та до громадських приймалень органiв Пенсiйного фонду України;
1.4 оскаржувати рiшення органiв Пенсiйного фонду України нижчого рiвня до органiв Фонду вищого рiвня або в судовому порядку.

Право громадян на одержання iнформацiї про своє пенсiйне забезпечення

2. Для одержання необхiдної iнформацiї про своє пенсiйне забезпечення громадяни мають право:
2.1. знайомитись у примiщеннях органiв Фонду з матерiалами своєї пенсiйної справи, особового рахунку, з iнформацiєю про себе, яка занесена до електронної бази даних органiв Фонду;
2.2 вимагати надання завiрених в установленому порядку копiй документiв, що знаходяться у пенсiйнiй справi;
2.3 вимагати надання копiй розпоряджень про призначення (перерахунок) пенсiї;
2.4 знайомитись в органах Фонду з нормативно-правовими актами на пiдставi яких призначено пенсiю, робити з них виписки та копiї;
2.5 одержувати будь-яку iншу iнформацiю про своє пенсiйне забезпечення, яка знаходиться у володiннi органiв Фонду.

Права громадян при зверненнi за призначенням пенсiї

3. При зверненнi за призначенням пенсiї громадяни мають право:
3.1. подавати заяву про призначення пенсiї з необхiдними документами у будь-який час пiсля виникнення права на пенсiю або не ранiше нiж за мiсяць до виникнення такого права:

 • через представника пiдприємства, установи, органiзацiї;
 • особисто;
 • поштовим вiдправленням;
 • через представника, який дiє на пiдставi довiреностi;

3.2 надати документи, необхiднi для призначення пенсiї (якi пiдтверджують стаж, заробiток право на надбавки та пiдвищення) протягом 3-х мiсяцiв з дня подання заяви;
3.3 за бажанням одержати розписку вiд органу Фонду про перелiк прийнятих документiв;
3.4 вимагати вiд органiв Фонду надання допомоги у витребуваннi або перевiрцi пiдстав видачi необхiдних для призначення пенсiї документiв;
3.5 одержати письмове повiдомлення вiд органiв Фонду про призначення пенсiї або про вiдмову у її призначеннi iз зазначенням причин вiдмови;
3.6 одержати пенсiйне посвiдчення встановленого зразку.

Права громадян при виплатi пенсiї

4. Громадяни, яким призначено пенсiї мають право:
4.1 обрати органiзацiю, що буде здiйснювати виплату та доставку пенсiї (поштовi вiддiлення або банкiвськi установи);
4.2 одержувати пенсiю у строк не пiзнiше 25 числа мiсяця, за який виплачується пенсiя;
4.3 на виплату пенсiї за 6 мiсяцiв наперед у разi виїзду на постiйне мiсце проживання за кордон;

Право громадян на звернення

5. Реалiзуючи своє право на звернення громадяни мають право:
5.1 звертатись до органiв Фонду з пропозицiями, заявами та скаргами, одержувати вичерпнi вiдповiдi у строки, встановленi Законом України "Про звернення громадян";
5.2 вимагати розгляду звернень у своїй присутностi та за участю посадових осiб органу Фонду, якi приймають рiшення за результатами розгляду звернення.

Права громадян з обмеженими фiзичними можливостями

6. Громадяни з обмеженими фiзичними можливостями мають право:
6.1 на безперешкодний доступ до примiщень органiв Пенсiйного фонду України, якi мають бути обладнанi необхiдними для цього засобами;
6.2 вимагати особистого прийому на дому, у разi, коли за станом здоров'я  вiдсутня можливiсть прибути до органiв Пенсiйного фонду України.

Права громадян на оскарження рiшень органiв Пенсiйного фонду України

7. Громадяни, якi незадоволенi рiшенням органу Пенсiйного фонду України мають право:
7.1 оскаржити таке рiшення до органу Пенсiйного фонду України вищого рiвня;
7.2 звертатись до суду зi скаргами на дiї або бездiяльнiсть органiв Пенсiйного фонду України, їх посадових та службових осiб;
7.3 оскаржувати в апеляцiйному порядку рiшення судiв нижчого рiвня;
7.4 вимагати своєчасного та повного виконання рiшень судiв, якi набрали законної сили.

Роздiл II
Обов'язки громадян
Обов'язки громадян у вiдносинах з органами Пенсiйного фонду України

Громадяни у вiдносинах з органами Пенсiйного фонду України зобов'язанi:

 •             з повагою ставитись до працiвникiв органiв Пенсiйного фонду України, не допускати нечемного вiдношення до них та iнших громадян;
 •              не допускати подання неправдивих документiв для призначення пенсiї;
 •              у 10-ти денний строк повiдомляти органи пенсiйного фонду України про подiї, якi спричиняють змiну розмiру пенсiї (працевлаштування, змiна кiлькостi утриманцiв тощо).

Обов'язки органiв Пенсiйного фонду України, їх посадових та службових осiб
органи Пенсiйного фонду України, їх посадових та службовi особи зобов'язанi:

 •              неухильно дотримуватись прав громадян при призначеннi i виплатi пенсiй, вживати заходи щодо попередження їх порушення;
 •              не допускати некоректного або зневажливого ставлення до громадян, якi звертаються за призначення (перерахунком) пенсiї;
 •              надавати допомогу громадянам у витребуваннi та оформленнi необхiдних для призначення пенсiї документiв;
 •              дотримуватись встановлених законодавством строкiв призначення (перерахунку) та виплати пенсiй;
 •              проводити в установленому порядку прийом громадян, розглядати  заяви, скарги, пропозицiї у строки, визначенi законодавством;
 •              надавати громадянам необхiдну iнформацiю щодо стану їх пенсiйного забезпечення;
 •              у разi порушення прав громадян при призначеннi (перерахунку) або виплатi пенсiй притягати винних осiб до вiдповiдальностi згiдно чинного законодавства.

 

 

Зразок звернень громадян на електронну адресу

Головного управління Пенсійного фонду України

в Дніпропетровській області

Якщо Ви бажаєте отримати офіційну відповідь на Ваше звернення до головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області, Ви маєте надіслати листа у письмовій формі на адресу: вул. Набережна Перемоги, 26, м. Дніпропетровськ, 49123.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про звернення громадян», у зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по-батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення має бути підписано заявником із зазначенням дати. У разі недотримання цих вимог звернення розгляду не підлягає.

Відповідно до Закону України від 2 липня 2015 року № 577-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" щодо електронного звернення та електронної петиції" з 28 жовтня 2015 року" письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв'язку (електронне звернення). У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв'язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Адреса електронної поштової скриньки головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області для надсилання електронних звернень громадян: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

ЗРАЗОК ЗАЯВИ